برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی قدرت مایع فولیکولر انسان و Co-Culture سلولهای گرانولوزا در لقاح و رشد جنین های موش سوریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
کاظمی سعید (مسئول طرح)
حسینی احمد (همکار طرح)
رضازاده ولوجردی مجتبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 

از نتایج آن مقاله های زیر تهیه شده است:
- «غلبه بر ایست سلولی» ارائه شده در «اولین کنگره جانورشناسی ایران» در دانشگاه تربیت معلم - سال 1376
- «استفاده از مایع فولیکولرا انسان به عنوان یک محیط کشت در باروری تخمک های موش سوری در محیط آزمایشگاه» چاپ شده در مجله کوثر، سال 1376.

«Culture of Mouse Granulosa Gells in Human Follicularfluid-Cell Block is Overcome by Co-Mouse 2»

ارائه شده در «کنگره نازایی خاورمیانه» دوبی سال 1997


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

تکوین جنین بسیاری از پستانداران در محیط in vitro در قیاس با محیط in vivo دارای تاخیر می باشد و حتی تکوین جنین بعضی گونه ها در محیط in vitro متوقف می شود. جنین بعضی نژادهای موش در مرحله دو سلولی متوقف می شوند که به این پدیده «ایست دو سلولی» (2-cell block) گویند. نشان داده شده است که هم کشتی (Co-Culture) یکی از روشهای مفید در جهت غلبه برایست دو سلولی می باشد.
در این مطالعه، جنینهای تک سلولی موش در چهار گروه کشت شدند. گروه اول و دوم به عنوان کنترل بترتیب دارای مایع فولیکولی انسان
(FF) و محیط کشت Ham’s F-10 بودند و گروه سوم و چهارم نیز به ترتیب دارای مایع فولیکول انسان بعلاوه سلولهای گرانولوزای موش (FF+GCS) و محیط کشت Ham’s F-10 و سلولهای گرانولوزای موش (Ham’s+GCS) بودند.
بعد از آنکه جنینها به مرحله دو سلولی رسیدند، درگروههای اول و دوم، جنینها در مرحله دو سلولی باقی ماندند اما در محیط
FF+GCS، در ساعات 24، 48، 72، 96 و 120 بعد از هم کشتی بترتیب به مرحله 4 سلولی52.9%، مورولا 39.8%، بلاستوسیت 21.3% و هیچینگ بلاستوسیت 14.5% رسیدند.
در گروه
Ham+GCS 38% از جنینهای دوسلولی پس از 24 ساعت هم کشتی به مرحله 4 سلولی رسیدند و پس از آن تکوین جنینها در این گروه مشاهده نشد.
بدین ترتیب، مایع فولیکولی می تواند به عنوان یک محیط کشت برای رشد جنین، سلولهای گرانولوزا و شاید سایر سلولهای سوماتیک عمل کند و با بکارگیری آن به همراه سلولهای گرانولوزا می توان بر ایست دو سلولی غلبه کرد. بطوریکه احتمال دارد ماده یا موادی در مایع فولیکولی وجود داشته باشد که بصورت
synergistic با سلولهای گرانولوزا عمل کنند.کلیدواژگان: مایع فولیکولی، لقاح، محیط کشت، سلول گرانولوزا

 
 
Title:

Study of ability in human’s follicular fluid and granulosa cells in fertilization and development of white swiss mice embryosAbstract:

Animal studies have revealed that preimplantation embryo development in vitro is delayed when compared with development in vivo, and even some of species blocks, in vitro. Mouse embryos cease development at 2-cell stage. It has shown Co-culture or embryo culture with somatic cells simultaneously, is one of method to overcome development block.
The failure of mouse 2-cell embryos to develop in vitro (2-cell block) was examined with exprimentes in which, one cell embryos were cultured in four groups. 1) human follicular fluid and 2) Ham’s F-10, as controls. 3) human follicular fluid plus mouse granulosa granulose (FF+GCS) and 4) Ham’s F-10 plus mouse granulose cells (Ham+GCS).
After reaching the embryos to 2-cell stage none of embryos develop in first and second groups, but in the prescence of (FF+GCS), 52.9%, 39.8%, 21.3%, 14.5% reached the 4-cell stage morula. Blastocyst and hatching blastocyst after 24, 48, 72, 96, 120hrs respectively. On the other hand in the prescence of (Ham+GCS), 3.8% of 2-cell embryos reached the 4-cell stage and did not develop after that.
So, it was shown, follicular fluid, can be as a natural medium for embryos and somatic cells and by Co-culturing of one cell embryos with granulosa can overcome to 2-cell block.
It is possible there is substance (s) in human follicular fluid that act synergistically with granulose cells.Keyword(s): Follicullur fluid- Fertilization- culture medium