برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و پی جویی سنگهای ساختمانی تزیینی نما در مناطق اراک و همدانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عسگری مصطفی (مسئول طرح)
سرحدی شهرام (همکار طرح)
بهلولی بهمن (همکار طرح)
هدایتی خسرو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حد فاصل طولهای جغرافیایی و عرض جغرافیایی قرارداد که بخشی از استانهای مرکزی و همدان را در بر می گیرد منطقه مذکور از لحاظ زمین شناسی در بخشی از زوج سنندج - سیرجان و زاگرس مرتفع واقع شده است حوضه سنندج سیرجان در دوره پرکامبرین بصورت یک حوزه رسوبی واحدی بوده و رسوبات یکنواختی را در خود جای داده است قاعده این حوضه را رسوبات دگرگونه و سنگهای آذرین قدیمی تشیکل داده اند. این حوضه بزرگ بصورت یک ژئوسنکلینال سبب ترسیم یک خط فرضی در نواحی شمال حوضه رسوبی زاگرس و نواحی جنوبی ایران مرکزی با روندی شمال غرب- جنوب شرق، دو حوضه ایران مرکزی و زاگرس را از هم جدا نموده است. این خط در تریاس پسین به علت حرکات تکتونیکی حرکت قاره ها و فشار قاره عربستان بصورت یک گسل تراستی بزرگ درآمده است و از همین زمان، رسوبات نهشته شده در دو حوضه رسوبی زاگرس در جنوب و ایران مرکزی در شمال تفاوتهای اساسی با هم پیدا کرده اند.
قدیمی ترین رسوبات منطقه مربوط به رسوبات دگرگونی شیلی آهکی دوران اول است که سن دگرگونی شدن آنها خیلی جوانتر است و بخش اعظم تشکیلات منطقه را رسوبات شیلی، ماسه سنگی و آهکی که کمتر دگرگونه شده اند و مربوط به دوره های تریاس و ژوراسیک می باشند را تشکیل داده اند. ادامه حرکات تکتونیکی در کرتاسه زیرین سبب بوجود آمدن یک سطح فرسایشی در بین رسوبات ژوراسیک و کرتاسه گشته است. در این زمانها دریا با پسرویها و پیشرویها و حرکات عمودی، تغییر رخساره ها را در رسوبات ژوراسیک و کرتاسبه باعث شده است.
در اواخر کرتاسه همزمان با تشدید حرکات تکتونیکی در زاگرس و تشدید حرکات آلپی حرکات تکتونیکی در یک فاز طولانی سبب بالا آمدن کلی کناره های شمالی زاگرس می شود و این مساله علیرغم تشکیل فرونشستها ادامه می یابد تاجاییکه فرونشستهای اخیر نیز بالا می آیند و سبب چین خوردگی کلیه رسوبات قدیمی تر و دگرگون شدن مجدد رسوبات ژوراسیک می گردد. به دنبال حرکات تکتونیکی و فاز فشاری، فاز کششی صورت می گیرد و در نتیجه این کشش ایجاد درز و شکافهای بزرگ در جنوب استانهای یاد شده است که از همین درزه ها سنگهای آذرین اسیدی بصورت دایک و باتولیت به خارج نفوذ نموده و باعث بهم ریختگی روند چین خوردگی شده است. پس از چین خوردن رسوبات ائوسن دریای پیشروند دوره الیگومیوسن رسوبات خود را در نواحی مرکزی می نشاند و نمی تواند به سمت جنوب پیشروی داشته باشد، این دریا کنگلومرای پیش رونده خود را که قاعده تشکیلات الیگومیوسن را تشکیل می دهند در مناطق مرکزی بر جای می گذارد و به سمت شمال دریای کم ژرفا و وسیع رسوباتی از نوع ماسه سنگ، مارن، آهک که در مناطق شمالی براثر فعالیتهای آتشفشانی بصورت محلی توف درآمده مربوط به الیگومیوسن رسوب کرده اند. فاز چین خوردگی والاچین پس از رسوبگذاری الیگومیوسن به رسوبگذاری در بخشی از استان همدان که جزء زون ایران مرکزی خاتمه داده و جای آن را محیط قاره ای می گیرد. این فاز تکتونیکی شکل دهنده وضعیت کنونی این منطقه می باشد. مهمترین اثر این فاز ایجاد چشمه های آب گرم و آهک ساز (تراورتن) است که در نواحی مرکزی و شمالی مناطق یادشده زیاد دیده می شود.
در ارتباط با تقسیم بندی سنگهای ساختمانی تزیینی و نما می تواند آنها را از نقطه نظر سنگ شناسی به سه دسته سنگهای آذرین- رسوبی و دگرگونی تقسیم کرد که در بخش سنگهای آذرین می توان از گرانیت و گرانودیوریت، سینیت گابرو و گابرودیوریت، ریولیت، دیاباز، بازالت، آندزیت، سرپانتنیت، نام برد.
سنگهای رسوبی شمال رسوبات شیمیایی مثل ژیپس، آلباستر، انیدریت، دولومیت توفهای آهکی، مرمر تجارتی و تراورتن است و سنگهایی با منشا آلی در برگیرنده سنگ آهک، مرمر و سنگ آهک صدفی می باشند. کنگلومرا، ماسه سنگ را نیز میتوان جز‌ء رسوبات تخریبی جای داد و در بخش سنگهای دگرگونی نیز میتوان به گنیس، مرمریتها هورنفلس و شیست ها اشاره کرد.
همچنین سنگهای ساختمانی را میتوان بر اساس خواص فیزیکی و مکانیکی تقسیم بندی نمود که در این تقسیم بندی پارامترهایی نظیر وزن حجمی، مقاومت یخزدگی، مقاومت فشاری، سختی، سنگهای مقاوم در مقابل حرارت، اسیدها و قلیایی ها در نظر قرار می گیرند سنگهای ساختمانی را بر اساس سن، گسترش جغرافیایی، گسترش ژنتیکی نیز تقسیم بندی می نمایند.
در بخش روشهای استخراج بلوک سنگ سعی شده است تا به انواع و اقسام روشهای موجود در استخراج سنگ ساختمانی اشاره ای شود.
در طی عملیات صحرایی با توجه به وسعت زیاد منطقه و تکیه بر سنگهای آهکی سعی شده است تا پس از مطالعه و تفحص بر روی نقشه های زمین شناسی، مناطق مستعد شناسایی شده و جهت بررسی مسایلی که یک سنگ را از نقطه نظر سنگ ساختمانی و نمادارای ارزش می نماید از قبیل رنگ، وضعیت توپوگرافی منطقه سختی، وضعیت تکتونیکی منطقه از نظر درزه و شکافها، خردشدگی، جانشینی عناصر ثانویه، صیقل پذیری و غیره ... مورد ارزیابی قرار گیرد که در این مدت تمامی مناطق آهکی در منطقه مورد مطالعه مورد بازدید قرار گیرد که در این مدت تمامی مناطق آهکی در منطقه مورد مطالعه مورد بازدید قرار گرفت و بیش از 80 نمونه برداشت شده است. تعداد 25 نمونه از نمونه های گرفته شده که آزمایشات اولیه و صحرایی را جواب مثبت داده بودند جهت وضعیت رنگ، نما، پوشش و صیقل پذیری پلاک تهیه شده و تعداد 6 نمونه از نمونه هایی که در مناطق مورد درخواست موافقت اصولی قرار گرفته بودند آنالیز شیمیایی گردید تا از نظر درصد سیلیس، کانیهای رسی، میزان منیزیم و دولومیتی شدن درصد عناصر آهن که باعث تغییرات رنگ در آن می باشد مطالعه گردد متاسفانه آزمایشگاه ژئوشیمی دانشکده قادر به اندازه گیری درصد مواد آلی در کربنات نبود و به علت بودجه کم و ذیق وقت از این فاکتور چشم پوشی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):