برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین موضع تقریبی مقادیر ویژه در صفحه مختلطگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی کاربردی

پژوهشگران: 
نیلی فرهاد (مسئول طرح)
رحمانی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این پروژه، با عنایت به آن بخش از مسایل کاربردی که فقط به بخشی از اطلاعات مربوط به مقادیر ویژه نیاز دارند، به جمع آوری و جمع بندی اهم روش های تحلیل کیفی مقادیر ویژه یک ماتریس پرداخته است. با توجه به تنوع روش های فوق، مساله از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است:
- مکان یابی مقادیر ویژه و بدست آوردن کوچکترین نواحی شمول.
- بدست آوردن وضعیت مقادیر ویژه نسبت به خم های متداول همچون محور موهومی و دایره واحد.
- جداسازی مقادیر ویژه از طریق توزیع مقادیر منفرد.
همچنین بمنظور تکمیل بحث، روشهای عددی محاسبه مقادیر ویژه و روشهای کیی تحلیل صفرهای چند جمله ای ها نیز به اختصار مورد بررسی قرار گرفته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Eigenvalue Location in the Complex PlaneAbstract:

This project collect and rearrange the most important analytic qualitative methods of a given matrix eigenvalues, regarding to a special part of applied problems which necessitates only some information about eigenvalues. The problem is considered from different points of view by making attention to Variety of related methods:
- Location of eigenvalues and computing smallest regions of inclusion.
- Position of eigenvalues respect to familiar curves such as imaginary axis and unit circle.
- Isolation of eigenvalues by distribution of singular values.
In addition, to complete debate, numerical methods of computing eigenvalues and qualitative methods of analyzing zeros of polynomials have been considered briefly.Keyword(s):