برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تجزیه و تحلیل رگبارها و تعیین منحنیهای شدت، مدت مناطق مختلف ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: آب

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1363

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در مرحله اول تجزیه و تحلیل رگبارها، 46 ایستگاه باران سنج ثبات سازمان هواشناسی مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد ایستگاه بعد از جمع آوری گرافهای باران سنج های هر ایستگاه و کنترل مقادیر بارندگی های ثبت شده با آمار بارندگی باران سنج های معمولی و تعیین کمبود سالهای آماری، 12 ایستگاه بدلایل مختلف از قبیل در دست نبودن گرافهای هر سال بطور کامل (در مواقعی که بارندگی وجود داشته است). با کیفیت بسیار بد گرافها و با بعلت نواقص دیگر قابل تجزیه و تحلیل نموده اند. روش کار در مورد هر ایستگاه بدین ترتیب بوده است که رگبارهای منفرد مشاهده شد به مقدار جزئی بارندگی با فواصل زمانی 15 دقیقه تجزیه شده و از این مقادیر با پوشش زمانی 15 دقیقه، سری بارندگی های 30 دقیقه و 45 دقیقه و 0000 محاسبه گردیده و سپس سری شدتهای ماگزیمم سالیانه را برای فواصل زمانی مختلف تشکیل داده و بعدا نواقص آنها را از روشهای آماری از قبیل همبستگی تکمیل نموده و تشکیل سری شدتهای بیش از حد معین و جدول تعداد دفعات وقوع با شدتهای مختلف تهیه و براساس مقادیر مزبور از روشهای مخلتف از قبیل کامبل، پیرسون، 00000 و فیشر و پلکانی و سری شدتهای بیش از حد معین مقادیر شدتهای احتمالی برای هر سال برگشت را محاسبه نموده و با مقایسه روشهای بکار برده شده، روش فیشر بشرط امکان محاسبه شدتهای ماکزیمم سالیانه بطور مرتب حداقل در یک دوره آماری ده ساله بعنوان یک روش مناسب جهت محاسبه مقادیر شدتهای احتمالی برای سالهای برگشت مختلف تشخیص داده شده در صورتیکه سری شدتهای ماکزیمم سالیانه بعلت نقص و یا در دست نبودن گرافها، بطور کامل قابل محاسبه نباشند میتوان ار دو روش سری شدتهای بیش از حد معین و یا پلکانی استفاده نموده جهت تعیین یک رابطه ریاضی شدت مدت برای هر سال برگشت توابع I= atb و I= a.b+t برای تمام ایستگاهها انطباق داده شد و این نتیجه حاصل گردید که بطور کلی هیچکدام از توابع مزبور برای زمانهای طولانی و شدتهای زیاد بتنهایی بر روی مقادیر شدتهای احتمالی محاسبه شد بر حسب زمانهای مختلف برای هر سال برگشت انطباق ندارد، بعد از بررسی های زیاد بر روی سایر روشها این نتیجه حاصل گردید که از انطباق یک یا چند رابطه I= atb بر روی شدتهای محاسبه شده احتمالی با زمانهای مختلف برای یکسال برگشت تابع و یا توابع شدت مدت در یک فاصله زمانی مشخص تعیین میگردند.
جهت انجام محاسبات به استثنای مرحله تکمیل آمار که احتیاج به تصمیم گیری های متعدد دارد، برنامه هایی بزبان فوترن تدوین گردیده است. بعلت ظرفیت محدود کامپیوتر مورد استفاده (مینی کامپیوتر
(PDP 11.45 مراحل مخلتف محاسبات در برنامه های جداگانه تدوین گردیده است. بعلت حجم زیاد برنامه ها از ضمیمه کردن آنها در گزارش خوداری شده است و فقط به شرح شکل اطلاعات ورودی و خروجی اکتفا گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگبارها به شکلی ارایه شده است که هم افرادی که قصد تحقیق و بررسی مسایل گوناگون بر روی مقادیر حاصله از تجزیه و تحلیل رگبارها را دارند و هم کسانیکه فقط قصد استفاده از کاربرد منحنی های شدت مدت برای سالهای برگشت مختلف را دارند بتوانند بسادگی از نتایج حاصله استفاده بنمایند. بطور کلی هدف نهایی از تجزیه و تحلیل رگبارها رسم منحنی های هم شدت برای فواصل زمانی و سالهای برگشت مختلف میباشد که البته واضح است که با پراکندگی زیاد 34 ایستگاه مطالعه شده فعلا رسم منحنی های مزبور مقدور نبوده ولی مطالعه سایر ایستگاههای باران سنجش ثبات در مناطق مختلف ایران ادامه دارد تا بتوان بزودی در نشریه دیگری نتایج تجزیه و تحلیل نقطه ای سایر ایستگاهها و بالنتیجه مطالعه منطقه ای رگبارها در ایران را ارایه نمود مرحله اول مطالعه رگبارها در سه قسمت به شرح زیر منتشر گردیده است.
قسمت اول: تئوری و مبانی تجزیه و تحلیل رگبارها و تعیین منحنی های شدت مدت.
قسمت دوم: نتایج تجزیه وتحلیل رگبارها و منحنی شدت مدت در نواحی شمال و مرکز ایران
قسمت سوم: نتایج تجزیه و تحلیل رگبارها و منحنی شدت مدت در نواحی غرب و جنوب و شرق ایران
از استفاده کنندگان و محققین محترم تقاضا دارم که هر گونه اشکال و نظرات اصلاحی خود را بصورت کتبی به اینجانب تذکر دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):