برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی موثر براحساس امنیت در استان لرستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
سیاه پوش امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی لرستان

خروجی طرح: 

تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

سلامت افراد یک جامعه دارای دو بعد اجتماعی و روانی است، که این ابعاد با هم رابطه ای متقابل دارند و هر کدام از این ابعاد دچار اختلال گردد، بعد دیگر را نیز متاثر خواهد ساخت. امنیت جزء ارزش ها و عناصر اساسی هر جامعه است و میزان آن نشان دهنده میزان سلامت اجتماعی و روانی است که خود متاثر از عوامل اجتماعی است و بر سلامت جامعه اثر بسزایی دارد. هدف طرح حاضر سنجش این بعد از سلامت روانی و عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری آن است.
در این طرح از روش های پیمایشی جهت سنجش احساس امنیت استفاده شده است و از نظرسطح تحلیل توصیفی و تبیینی است.جامعه آماری طرح شامل همه افراد 15 سال به بالای ساکن در استان لرستان بوده و روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب و حجم نمونه برابر 1230 نفر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین احساس امنیت در استان لرستان بالاست و احساس امنیت جانی بیش از احساس امنیت اخلاقی است و به نسبت این دو بعد احساس امنیت مالی در بین مردم لرستان کمتر است و مهم ترین عامل موثر بر احساس امنیت محل سکونت و سپس جنسیت آنان است و احساس امنیت در مردان بیش از زنان است و این احساس در بین شهرستان های مختلف استان لرستان یکسان نیست و تابع نرخ وقوع جرم در هر منطقه است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):