برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بافت شناسی آثار تابش لیزر کم توان هلیوم- نئون بر التیام نقص جزیی استخوان در تیبیای خرگوشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
بیات محمد (مسئول طرح)
حیدری کامران (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
بشردوست تجلی سیامک (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در تحقیق حاضر آثار تابش لیزر کم توان هلیوم- نئون بر نقص استخوانی جزیی در استخوان تیبیای خرگوش بوسیله روش های ارزیابی کمی بافت شناسی بررسی شد.
این تحقیق بر روی 42 راس خرگوش نر بالغ از نژاد
Dutch صورت گرفت. خرگوش ها بطور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمایش تقسیم شدند و هر گروه نیز با روش مشابه به سه گروه مساوی 14، 21، 28 تقسیم شد. در هر خرگوش تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط استریل پس از ایجاد برشی در پوست قسمت داخلی ساق چپ اندام خلفی، نقص استخوانی بصورت Dental Hole Partial Osteotomy ایجاد گردید. سپس محل نقص با Bone Wax پر گردید و برش جراحی بخیه زده شد. از روز صفر تا انتهای دوره های فوق بطور روزانه به گروه آزمایش لیزر کم توان هلیوم- نئون با انرژی دانسیته 1.2 J/cm2 به روش گراید تابانده شد. در موعدهای فوق، حیوانات با اتر کشته شده و نمونه تهیه شده از محل ها نقص استخوانی پس از ثبوت، دکلسیفیکاسیون و پردازش بافتی، در پارافین قالب گیری گردیده و برش هایی به ضخامت 7 میکرون از محل ضایعه استخوانی تهیه گردید و به دو روش هماتوکسیلین- ائوزین و تری کروم ماسون رنگ آمیزی گردید. برای ارزیابی بافت شناسی از دو روش توصیفی و کمی استفاده گردید. در روش توصیفی و کمی استفاده گردید. در روش توصیفی با استفاده از قطعه چشمی خانه شطرنجی، مقاطع گروههای فوق در یکی از درجات جدول رتبه ای- توصیفی بلوغ کال قرار گرفتند. در روش کمی با استفاده از قطعه چشمی مدرج، ضخامت پریوست و کال و مجموع آنها اندازه گیری شد. روش آماری مورد استفاده Kruscal Wallis و Mann Whitney U test بود. از نظر رتبه ای- توصیفی در گروه آزمایش مقدار میانگین روز 14 کمتر از گروه کنترل و در روز 21 برابر آن و در روز 28 بیشتر از گروه کنترل شد و از نظر اندازه گیری ضخامت، نتایج گروه آزمایش در اکثر موارد بهتر بود و اختلافات مربوط به میانگین ضخامت پریوست و مجموع ضخامت پریوست و کال در روز 21 از نظر آماری هم معنی دار بود.
در همین گروه افزایش میانگین شاخص های مورد بررسی در روز 21 نسبت به روز 14، کاهش نسبی آنها در روز 28 مقایسه با روز 21 مشاهده شد. تغییرات مربوط به میانگین ضخامت پریوست مورد بررسی در گروه آزمایش از نظر آماری معنی دار بود.
تاثیر لیزر کم توان هلیوم- نئون بر نقص جزیی استخوان تیبیای خرگوش از نظر آماری موجب افزایش معنی دار ضخامت پریوست و مجموع ضخامت پریوست و کال تشکیل شده در محل ضایعه در روز 21 پژوهش حاضر و افزایش میانگین رتبه ای- توصیفی در روز 28 گردیده است.کلیدواژگان: لیزر، نقص استخوانی جزیی، التیام استخوان، بافت شناسی، خرگوش، تیبیا

 
 
Title:

Effect of low power (He- Ne) Laser Irradiation on the histological measurements of Bone partial osteotomy in RabbitsAbstract:

At the present research, the Effects of Low Power He- Ne Laser (Laser) on Dental Hole Partial Osteotomy of Tibia of Rabbits by quantitative histologic methods were studied.
42 male abult Dutch rabbits randomly divided into experimental (ex) and control (co) groups. Each group divided into 3 subgroups. Duration of subgroups was 14, 21 and 28 days. Under general anesthesia and sterile conditions one incision were made on the skin and deep fasica of medial aspect of left tibia of each rabbit. By one electrical drill which had a 2mm diameter bur, one Dental Hole Partial Osteotomy (DHOP) was made. Depths of the defect were reached on central canal of tibia. Then bone wax inserted in the defect and the incision was closed by several sutures. From day zero, laser was radiated on the defect by grid method and its energy density was 1.2 J/cm2. At the end of each above metioned durations, rabbits were killed by Ether and one sample was obtained from defect. Samples were placed in formal- saline and subsequently were paraffin embedded, sectioned at 7
mm with a microtome and stained with Haematoxyline & Eosine and Masson's Trichrome. Descriptive grading and quantitative methods were used for histological study.
By a special eye piece, sections of each sample received a number of a grading descriptive scale. Depths of new periosteium and callus separately and totally were measured by a special eye piece.
Data were analysed by Mann- Whitney U test and kruscal wallis methods.
Form grading descriptive point of view at the 14th day, the mean of co was higher and at the 21th day, the means were equall and at the 28th day, the mean of ex. Group was higher. None of this difference weren't significant. The results of measurements showed that data of ex. Group were better and differences of depths of periosteum and callus at 21th day were significant. The data of ex. Group were increased at 21th day and were decreased at 28th day and differences of depth of periosteum were significant. Low Power Helium-Neon Leser Radiation on Dental Hole Partial Osteotomy of periosteum and callus at 21th day and the mean of grading descriptive descriptive scale of ex. Group were higher at the 28th day.Keyword(s): Laser, Partial asteotomy, Bone healing, Histology, Rabbit, Tibial