برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی علل آزواسپرمی در بیماران مراجعه کننده به موسسه رویان جهاد دانشگاهی طی سالهای 1370-1377گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی زنان، نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

طرح «بررسی فراوانی علل آزواسپرمی» در بیماران مراجعه کننده به موسسه رویان جهاد دانشگاهی با مطالعه پرونده و سوابق 250 بیمار مبتلا به آزواسپرمی انجام شد. این طرح براساس مطالعات تحلیلی (analytic) بوده و از نظر زمان جمع آوری اطلاعات یک مطالعه گذشته نگر (Retrospective) می باشد.
در این طرح ابتدا پرونده بیماران مرد مبتلا به ناباروری بررسی و تعداد
250 مورد از موارد ناباروری که مبتلا به آزواسپرمی بوده اند تفکیک شده و با توجه به تاریخچه و یافته های پاراکلینیک ... علل زمینه ای استخراج گردیده است.
در بررسی نتایج طرح، بیماری واریکوسل،
UDT و هرنی به ترتیب جز شایع ترین بیماریها در تاریخچه بیماران می باشند.
آژنزی مجرای وازودفران در حدود
10% بیماران گزارش شده است. در معاینه فیزیکی بیماران در 10% بیماران بیضه ها کوچکتر از حد طبیعی و 10% نیز آتروفی بیضه وجود داشته است.
واریکوسل گرید
I تا III در حدود 10% بیماران هنگام مراجعه و انجام معاینه دیده شده ولی هیچ یک از بیماران مبتلا به هیدروسل نبوده اند.
در بیوپسی انجام شده از بیماران،
15.5% موارد بیوپسی نرمال می باشد و از میان بیمارانی که دارای بیوپسی بیضه نرمال می باشند حدود 40% مبتلا به آژنزی مجرای وازودفران هستند.
22.2% بیوپسی های بیضه پاسخ هیپواسپرماتوژنزیس گزارش شده است و 19.4% نیز آپلازی ژرمینال می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Frequency of Azoosperima in Infertility males, Royan Institute, 1987-88Abstract:

Infertility is the problem of young couples, and about 10-15% of them are suffering from infertility.
Between 40-50% of infertilities are due to male factors, and the rest due to female factors.
Among the male factors azoospermia was hopless before ART era, since the result of vasoepididima anastomosis was not very encouraging, even among the successful cases the pregnancy was not very common. Even nowadasy not all the azoospermic patients have the chance of being father. We decided to run a study to evaluate our azoospermic patients, and cathegorize them according to their ethiologies, this is a case series retrospective study on 250 male which are reffered to our institue since 1370 to 1377.
Varicocelectomy, orchiopexy and herniorrhaphy are the most common of operation on these patients. 10% of patients had CBVA (Congenital bilateral vassal agenesis).
10% with atrophic tests, another 10% had varicocele G II, III on physical examination.
Testicular biopsy of 15.5% were normal and 40% of these normal biopsy belong to patients with CBVA, 22.2% hypospermatogenesis and 14.4% of the patients had germinal cell aplasia.Keyword(s):