برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشخصات جمعیتی و بررسی نیازهای مردم در تماس با صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان نتیجه مطالعه مقدماتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
حریرچی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهرماه 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مرکز بیماریهای پستان وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران یک مرکز تخصصی است که از فروردین 1376 با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسما کار خویش را آغاز کرده است.
این مرکز از بدو تاسیس در چارچوب وظایف خود علاوه بر سایر فعالیتها به منظور پاسخگویی به نیازهای بیماران،‌ خانواده آنها و دست اندرکاران حرف پزشکی اقدام به راه اندازی صدای مشاور نمود.
مطالعه حاضر به بررسی مشخصات جمعیتی و بررسی نیازهای تماس گیرندگان با صدای مشاور در شش ماهه نخست می پردازد.
بدین منظور یک مطالعه توصیفی طراحی و پرسشنامه ای کوتاه شامل 15 سوال تهیه و برای کلیه کسانی که با صدای مشاور در تماس بودند، تکمیل گردید.
در شش ماهه نخست در مجموع 350 نفر با صدای مشاور تماس داشته اند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از این تعداد 313 نفر (89%) خود افراد و 37 نفر (11%) خانواده بیماران بوده اند. 84% تماسها از تهران و 16% آن از سایر شهرستانهای کشور بعمل آمده است.
میانگین سنی تماس گیرندگان 35 سال با انحراف معیار
 ±9.8بوده و اکثریت آنها را (97%) زنان تشکیل می دادند. 85% تماس گیرندگان متاهل بوده و بیشتر آنان (75%) اعلام داشتند که نحوه آشنایی آنان با صدای مشاور از طریق جراید و رادیو بوده است.
از 350 نفر تماس گیرندگان 301 نفر
(86%) بیمار بوده و یا در ارتباط با بیماری یکی از بستگان خود با صدای مشاور تماس گرفته اند در حالیکه مابقی 49 نفر (14%) افراد سالمی بودند که فقط جهت کسب اطلاع با مرکز ارتباط برقرار کردند.
از 301 نفر فوق الذکر، 27 نفر
(9%) بیماران مبتلا به سرطان پستان بوده و مابقی درارتباط با سایر بیماریهای خوش خیم پستان با صدای مشاور تماس داشته اند.
82 نفر از تماس گیرندگان در زمان تماس با درمان خود را به پایان رسانده بودند یا همچنان تحت درمان بودند. از این افراد 45 نفر
(55%) از درمان خود زیاد یا بسیار زیاد رضایت داشتند. بیشترین مشکل این افراد این بود که از درمان خود نتیجه ای نگرفته اند (28%) و 17% نیز از ضعف ارتباطی پزشک معالج خو در انتقال اطلاعات و آگاهیهای لازم گلایه مند بودند.
45% تماس گیرندگان گفتند در حال حاضر مهمترین مشکل آنان نیاز اطلاعاتی و آگاهی از نحوه درمان بیماری است. 44% مشکل درمانی و مابقی 11% نیز مشکلات روانی- اجتماعی داشتند.
از مجموع 350 نفر، اکثریت افراد تماس گیرنده
(61%) از صدای مشاور در خواست اطلاعات و آگاهیهای لازم در ارتباط با بیماریهای پستان بویژه سرطان پستان، 29% درخواست درمانی و 4% درخواست حمایتی روانی- اجتماعی داشتند.
مطالعه حاضر در نوع خود اطلاعات مفیدی ازکاربرد صدای مشاور درمراکز تخصصی بدست می دهد . ضرورت اطلاع رسانی به مردم ویژه بیماران و خانواده آنها را روشن می سازد.
از آنجا که یکی از اهداف عمده صدای مشاور، هدف قراردادن بیماران مبتلا به سرطان پستان و خانواده آنهااست، به نظر می رسد که از این جهت باید اقدامات موثری بعمل آید تا این گروهها با صدای مشاور آشنا شوند.
در پایان توصیه می شود که ارزیابی جداگانه ای از صدای مشاور بعمل آید تا میزان رضایت مردم از این اقدام مشخص شود. این موضوع، پروژه ای است که هم اینک در مرکز بیماریهای پستان در حال اجرا است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

A national breast cancer information service: an investigation into demographic characteristics of inquirers of and the nature of inquiriesAbstract:

Many cancer patients want information about their illness and wish to talk about their problems. A national center information service was launched in March 1997 by the Iranian Center for Breast Cancer to provide information, advice, and emotional support to breast cancer patients, their relatives and the public. The services form Tehran and a female general practitioner (supported by a panel of specialists) respond to inquiries by telephone.
This study reports data from the first six months operation of the service. A "call record form" was filled in after each inquiry on which information was recorded about both the inquirer and the nature of the inquiry.
During the study period 350 telephone calls were recorded. Of these, %97 were females, mostly married (85%) and the mean age was 35 (sd
±9.8) years. %84 of inquires were from Tehran, and the remaining %16 from the rest of country. Most callers (n=301, %86) were patients themselves or their relatives were as the remaining 49 (%14) were from the general public. Out of 301 inquiries by patients or relatives only 27 (%9) inquiries were breast cancer related and the rest were about the benign breast diseases. The needs assessment indicated that %45 of callers had problems with information they received, %44 had problems with their treatments and 10% had emotional and social problems. The analysis of inquiries showed that the majority of inquirers (%61) need more information about breast diseases and breast cancer, %29 need counseling about treatment of breast diseases including breast cancer, and %4 need emotional and social support.
The study indicated that the present service has an important role in providing information for patients, their relatives and the general public. However, there is a need to evaluate such a service form their perspectives.  Keyword(s):