برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان موفقیت میکرواینجکشن در ایجاد حاملگی زنان بالای 40 سال و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز رویان سالهای 79-72گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)
غلامی زهره (همکار طرح)
حاجی محمدی مرضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی زنان بالای چهل سال نابارور اعم از نوع اولیه یا ثانویه که برای ایجاد باروری از سال 72 (سال آغاز به کار موسسه) تا پایان سال 79 به موسسه رویان مراجعه و میکرواینجکشن شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند.
هدف از این مطالعه بررسی میزان موفقیت میکرواینجکشن در این گروه سنی می باشد. علاوه بر میزان موفقیت عوامل موثر بر آن از قبیل کیفیت تخمک، کیفیت جنین، تعداد تخمک، تعداد جنین و... مورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرونده های موجود در بایگانی موسسه کمک گرفته شده و اطلاعات مورد نظر با توجه به پرسشنامه استخراج گردیده است.
در این تحقیق میزان موفقیت میکرواینجکشن در ایجاد حاملگی در زنان بالای 40 سال در موسسه 11.5% می باشد که آماری بسیار در خور اهمیت می باشد زیرا که در این گروه سنی اغلب امیدی برای بارور شدن وجود ندارد و 11.55% موفقیت، آماری با ارزش است که می توان از آن در تصمیم گیریهای بعدی کمک گرفت.
در مجموع 331 زن در این طرح تحقیقاتی شرکت داشته اند که از این بین 38 مورد منجر به حاملگی شده، و در 293 نفر حاملگی رخ نداده است. در گروهی که باروری رخ داده است میانگین سن زنان
40.9±1.4 سال می باشد و در گروهی که باروری رخ نداده است میانگین سن زنان 41.27±1.9 می باشد و با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.259).
در میکرواینجکشن هایی که پیامد مثبت داشته اند میانگین سنی مردان
43.14±5.1 سال و در میکرواینجکشن هایی که پیامد منفی به همراه داشته اند میانگین سنی مردان 44.8±5.5 سال می باشد که با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv-0.115).
در گروهی که منجر به حاملگی شده است (38 نفر) میانگین طول مدت نازایی
12.8±8.2 سال و گروهی که حاملگی رخ نداده است (293 نفر) میانگین طول مدت نازایی 13.12±7.7 سال می باشد که با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.392).
همچنین در افرادی که با میکرواینجکشن حامله شده اند میانگین تعداد دفعات انجام
1.026±1.4 ART می باشد. در حالی که در افرادی که با میکرواینجکشن حامله نشده اند میانگین تعداد دفعات انجام 0.86±1.3 ART می باشد. و با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.29).
از طرفی در افرادی که حامله شده اند تعداد دفعات میکرواینجکشن
1.39±1.3 و در افرادی که حامله نشده اند میانگین تعداد دفعات میکرواینجکشن 1.09±1.14 می باشد که با توجه به pv محاسبه شده اختلاف آماری معنی داری وجود ندارد (pv=0.256) اما مهمترین عوامل مرتبط بر نازایی این زنان که در آنالیز آماری معنی دار شده است کیفیت و تعداد تخمک ها و تعداد جنین ها می باشد.
همان طور که انتظار می رود در افرادی که با میکرواینجکشن حامله شده اند میانگین تعداد تخمک بدست آمده
6±4.2 و در زنانی که با میکرواینجکشن باردار نشده اند میانگین تعداد تخمک 4.3±3.7 می باشد (pv=0.005) تعداد جنین منتقل شده نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در 11.5% که میانگین موفقیت حاملگی می باشد تعداد جنین منتقل شده 3.3±2.04 و در 88.5% مابقی که حاملگی رخ نداده است میانگین تعداد جنین منتقل شده 2.3±1.7 می باشد (pv=0.003).
در مورد کیفیت جنین ها برای انجام محاسبه آماری
grade A را به عنوان عالی و grade B را به عنوان خون و grade C را به عنوان بد در نظر گرفته و نتایج زیر را بدست آورده ایم.
در کل 33.8% جنین ها عالی، 46.2% خوب و 19.9% بد گزارش شده است.
در بین 38 زن که با میکرواینجکشن حامله شده اند 47% آنها جنین عالی، 50% جنین خوب و 3% جنین بد داشته اند. در حالی که در 293 زن که باردار نشده اند 32% جنین عالی، 45% جنین خوب و 22.2% جنین بد داشته اند که با توجه به
pv محاسبه شده بین باروری و کیفیت جنین ارتباط آماری معنی داری وجود دارد کیفیت تخمک را برای انجام محاسبه آماری به دو نوع مناسب (grade 3, 4) و غیر مناسب (grade 1, 2) تقسیم کرده ایم بر این اساس 27.8% تخمک غیر مناسب و 72.2% تخمک مناسب از کل 331 زن بدست آمده است حال در میکرواینجکشن هایی که منجر به حاملگی شده است 100% تخمک ها از نوع مناسب بوده و در میکرواینجکشن هایی که ختم به حاملگی نشده است 68.6% تخمک مناسب 31.4% تخمک غیر مناسب گزارش شده است.کلیدواژگان: Embryo quality, Pregnancy Rate

 
 
Title:

A study of success rate of microinjection technique and its related factors in pregnancy induction of patients over the age 40 reffering to Royan Institute, 1995-2000Abstract:

One of the devastating problems in the relationship of a young couple is infertility. Infertility is referred to as failure to conceive after one year of unprotected intercourse. Due to socio-economic problems, increase of marital age, and the preference of couples to have children in older ages, prevalence of infertility has had a dramatic increase during the years 1982 through 1995. Prevalence of infertility among 15-44 year-old patients in 1982 was estimated as 11% which had risen to 13% in 1995.
The probable factors for this decrease in fertility are decreased number of intercourse, decrease number of primordial follicles, low quality of oocytes, psychological problems and loss of child due to chromosomal problems. On the other hand by increase of age the risk of sexually transmitted diseases and risk of abdominal surgery also rise. Therefore a thorough evaluation of these infertile women is mandatory.
The usual methods of treatment used for infertile women have been IVF, oocyte donation, and implantation enhancement techniques up to this date. Which the advent of microinjection technique, which has been used for patients with infertility due to male factor, a new method has been introduced for treatment of these women. Royan Institute has been acting as a referral center for infertile patients throughout the country, therefore, the results obtained by this center can be of utmost importance in accurately planning for fertility treating projects in the future.Keyword(s):