کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات

عنوان:

ارزشیابی پوسترهای آموزشی کلینیک تخصصی مرکز بیماریهای پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

پوسترهای آموزشی در بیمارستانها و کلینیک ها وسیله ای برای انتقال مفاهیم بهداشتی شناخته می شوند. پژوهش حاضر به بررسی مشخصات جمعیتی و میزان دقت و توجه مراجعین کلینیک مرکز بیماریهای پستان وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به مطالب مندرج در پوسترهای آموزشی می پردازد. بدین منظور یک مطالعه توصیفی طراحی شد تا تعداد 5 عدد پوستر حاوی هشدارها و نکات بهداشتی پیرامون سرطان پستان نصب شده در مرکز بوسیله یک پرسشنامه ارزیابی گردد. پرسشنامه شامل 15 سوال بود که پیش از معاینه کلینیکی توسط بیماران تکمیل می گردید.
این مطالعه در طی 8 ماه (شهریور 78- اردیبهشت 79) انجام شد. در مجموع 825 بیمار موافق شرکت در مطالعه بودند که از این تعداد 777 پرسشنامه کامل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سنی پاسخ دهندگان 37 سال (با انحراف معیار 10.7) بود و اکثر آنها متاهل (83%) بودند. 86% از مراجعین پوسترها را دیده و آنها را خوانده بودند. از لحاظ میزان درک مطلب، 80% بانوان مطالب را قابل فهم یافته بودند. در بررسی پیشنهادات پاسخگویان در زمینه اطلاعات مورد نیاز 78% از بانوان مطالب را کافی و مناسب دانسته اما 42% از آنان گفته اند که با خواندن این پوسترها اضطراب و نگرانی آنان افزایش یافته است.
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان دقت و توجه مراجعین به پوسترها بسیار بالا و درک مطالب آنها نیز در حد بسیار خوبی بوده است. بنظر می رسد این روش با حفظ سکوت و آرامش محیط و نیز استفاده از مطالب آموزشی به زبانی ساده و قابل فهم عموم یکی از بهترین روشهایی است که می توان به منظور ارتقا سطح آگاهی و سلامت بانوان پیرامون سرطان پستان پیشنهاد کرد مشروط بر آنکه این فعالیت موجب افزایش اضطراب و نگرانی نشود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):