برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر لیزر کم توان هلیوم نئون بر ترمیم استخوان خرگوش از دیدگاه بیومکانیکگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
بیات محمد (مسئول طرح)
ابراهیمی اسماعیل (مسئول طرح)
بشردوست تجلی سیامک (همکار طرح)
کمالی محمد (همکار طرح)
آزردگان فیروز (همکار طرح)
حسینیان محمدعلی (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف: در این پژوهش تاثیر پرتوهای لیزر کم توان هلیوم نئون بر افزایش سرعت ترمیم استخوان خرگوش از دیدگاه بیومکانیک مورد بررسی قرار گرفت.
نوع مطالعه: تجربی کلاسیک
(Classic Experimental)
مواد و روشها: 40 خرگوش آزمایشگاهی نر از نژاد
Dutch که بین 4 تا 6 ماه سن داشته و حدود 20 دو کیلوگرم وزن داشتند در این مطالعه شرکت داده شدند. هر خرگوش در بیهوشی کامل و با شرایط استریل تحت عمل جراحی ضایعه استخوانی ناقص (Partial Osteotomy) استخوان تی بیا قرار می گرفت. سپس حیوانات به روش کاملا تصادفی به دو گروه آزمایش (20 خرگوش) و کنترل (20 خرگوش) تقسیم شده و هر گروه با روش مشابه به سه گروه 14، 21 و 28 روزه تقسیم شده و پس از طی دوره های ذکر شده مورد ارزیابی قرار می گرفتند. روز جراحی روز صفر محسوب می گردید. در حیوانات گروه آزمایش از روز اول پس از عمل، پانسمان برداشته شده و موضع با الکل 70% ضدعفونی می گردید. در مرحله بعد موضع تحت تابش پرتوهای لیزر هلیوم نئون با دوز 1.2 J/Cm2 قرار داده می شد. تمامی مراحل یاد شده بغیر از تابش پرتوهای لیزر در گروه کنترل نیز انجام می گردید.
پس از دوره های زمانی ذکر شده حیوانات با استنشاق اتر در فضای بسته کشته شده و کل استخوان تی بیا حیوان جهت ارزیابی بیومکانیک از بدن جدا می گردید. برای ارزیابی رفتار بیومکانیک استخوان از دستگاه استحکام مواد
Zwick 1494 Universal Testing Machine Germany و آزمون سه نقطه خمش (Three Point Bending) استفاده می گردید. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از: حداکثر نیروی قابل تحمل (توسط برنامه نرم افزاری رایانه، بر حسب کیلوگرم)، ظرفیت جذب انرژی (با استفاده از برنامه نرم افزاری رایانه، برحسب نیوتن متر)، دفورماسیون (توسط برنامه نرم افزاری رایانه، برحسب میلیمتر)، Ultimate Bending Strength (با استفاده از فرمول ویژه، برحسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع)، میزان نیرو در هنگام جدا شدن قطعات شکسته شده (توسط برنامه نرم افزاری رایانه، برحسب کیلوگرم)، ارزیابی ها 14، 21 و 28 پس از عمل جراحی در هر دو گروه انجام می گردید. آزمونهای آماری مورد استفاده عبارت بودند از: آزمون (T-Student) t، آنالیز واریانس (ANOVA) یکطرفه با استفاده از مقایسات چندگانه و معیارهای LSD و Duncan.
یافته ها: حداکثر نیروی قابل تحمل استخوان تی بیا خرگوش در روز 28 پس از جراحی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود
(P=1.8 × 10-5). در روزهای 14 و 21 اختلاف معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نگردید.
تابش پرتوهای لیزر در گروه کنترل نیز انجام می گردید. پس از دورهای زمانی ذکر شده حیوانات با استنشاق اتر در فضای بسته کشته شده و کل استخوان تی بیا حیوان جهت ارزیابی بیومکانیک از بدن جدا می گردید. برای ارزیابی رفتار بیومکانیک استخوان از دستگاه استحکام مواد
Zwick 1494 Universal Testing Machine Germany و آزمون سه نقطه خمش (Three Point Bending) استفاده می گردید. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از: حداکثر نیروی قابل تحمل (توسط برنامه نرم افزاری رایانه، برحسب کیلوگرم)، ظرفیت جذب انرژی (با استفاده از برنامه نرم افزاری رایانه، برحسب نیوتن متر)، دفورماسیون (توسط برنامه افزاری رایانه، برحسب میلیمتر)، Ultimate Bending Strength (با استفاده از فرمول ویژه، برحسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع)، نیروی تحمل شده در مرحله الاستیسیتی (با استفاده از فرمول ویژه، برحسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع)، میزان نیرو در هنگام جداشدن قطعات شکسته شده (توسط برنامه نرم افزاری رایانه، برحسب کیلوگرم). ارزیابی ها 14، 21 و 28 پس از عمل جراحی در هر دو گروه انجام می گردید. آزمونهای آماری مورد استفاده عبارت بودند از: آزمون (T-Student) t، آنالیز واریانس (ANOVA) یکطرفه با استفاده از مقایسات چندگانه و معیارهای LSD و Duncan.
یافته ها: حداکثر نیروی قابل تحمل استخوان تی بیا خرگوش در روز 28 پس از جراحی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود
(P=1.8 × 10-5). در روزهای 14 و 21 اختلاف معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نگردید.
ظرفیت جذب انرژی استخوان تی بیا خرگوش در روز 28 پس از جراحی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان می داد
(P=0.027). در روزهای 14 و 21 بین دو گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری دیده نشد.
میزان دفورماسیون استخوان تی بیا خرگوش در گروه های آزمایش و کنترل در هیچ یک از دوره های زمانی 14، 21 و 28 روزه تغییر معنی داری را نشان نداد.
میزان
UBS استخوان تی بیا خرگوش در روزهای 21 و 28 پس از جراحی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود (P=0.009) و (P=5.1 × 10-6). در روز 14 پس از جراحی اختلاف معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت.
میزان نیروی تحمل شده در مرحله الاستیسیتی استخوان تی بیا خرگوش در هیچ یک از دوره های زمانی 14، 21 و 28 روزه در گروههای آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری نداشت.
میزان نیرو در هنگام جداشدن قطعات شکسته شده استخوان تی بیا خرگوش در گروه های آزمایش و کنترل در دوره های زمانی 14، 21 و 28 روزه در گروه های آزمایش و کنترل، اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: تابش پرتوهای لیزر کم توان هلیوم نئون باعث تسریع روند التیام استخوان تی بیا خرگوش می گردد.کلیدواژگان: لیزر کم توان هلیوم نئون، ضایعه استخوانی ناقص، آزمون سه نقطه خمش، خرگوش

 
 
Title:

Effects of power laser (He- Ne) radiation on healing of bone in rabbitsAbstract:

Purpose: In this research the effect of low power He- Ne laser irradiation on bone regeneration in rabbits from biomechanical view studied.
Study Design: Classic Experimental.
Materials & Methods: 40 white male Dutch rabbits under went medial open dental hole partial osteotomy (DHPO) of the tibia bone under general anesthesia and steril conditions. In later stage rabbits were randomly divided into experimental and control groups. Each group with similar way divided into three groups (14th, 21st and 28th days). This group content 6 or 7 rabbits. The tibia of experimental group received He- Ne laser radiation of 1.2 J/cm2 every day for 14 to 28 days, while the tibia of control group served as a control.
Measurements were done in 14th, 21st and 28th after surgery. After this period rabbits were killed by ether and mechanical test (Three Point Bending Test) were done by zwick 1494 universal testing machine Germany. The variable was: F-max mechanical tests (Three Point Bending Test) were done by zwick 1494 universal testing machine Gemany. The variable were: F-max (by software of computer, Kg), Energy absorbed capacity (by software of computer, Nm), Deformation (by software of computer, mm), Ultimate bending strength (by special formule, Kg/mm2), Force at elastic stage (by special formule, kg/mm2), Force at segmental point (by software of computer, kg). Data were analysed by t- student test and one way analysis of variance and multiple comparisons with least significant difference and Duncan.
Results: Findings of mechanical measurements indicated that:
- F- max in experimental group was higher than control group in 28th days after surgery (P=1.8 × 10-5). No significant difference was observed between experimental and control groups in 14th and 21st days after Surgery.
- Energy absorbed capacity in experimental group was higher than control group in 28th days after surgery (P=0.027). No significant difference was observed between experimental and control groups in 14th and 21st days after surgery.
- No significant difference was observed between deformation of experimental and control groups in 14th, 21st and 28th days after Surgery.
- Ultimatie bending strength in experimental group was higher than control group in 21st and 28th days after surgery (P=0.009) (P=5.1 × 10-6). No Significant difference was observed between experimental and control.Keyword(s):