برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه کمبود پروتامین و مرفولوژی اسپرم با درصد لقاح در روش میکرواینجکشن (ICSI)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف پژوهش: هدف این مطالعه بررسی تاثیر کمبود پروتامین با استفاده از رنگ آمیزی کرومومایسین A3(CMA3) و مرفولوژی اسپرم با استفاده از معیار Strict Criteria بر میزان موفقیت در لقاح در روش میکرواینجکشن (ICSI) می باشد.
روش کار: 55 زوج نابارور کاندید
(ICSI) از میان مراجعه کنندگان به مرکز باروری و ناباروری اصفهان، از تاریخ 20 شهریور ماه 1379 تا تاریخ 16 تیرماه 1380 انتخاب شدند. در روز تخمک گیری، مایع سیمن بیماران را جمع آوری نموده و پس از بررسی های مقدماتی آنالیز اسپرم و شستشوی اسپرم به روش پرکل جهت تزریق به داخل اووسیت ها، بر روی باقیمانده Semen و بر روی اسپرم شستشو شده به روش پرکل رنگ آمیزی CMA3 و پایانیکولائو انجام شد. در هر نمونه 200 اسپرم بررسی و درصد ناهنجاریهای مرفولوژی اسپرم با استفاده از معیار Strict Criteria و کمبود پروتامین با استفاده از تست CMA3 محاسبه شد و ارتباط بین نتایج به دست آمده با درصد لقاح بررسی شد.
یافته های مهم: نتایج حاصله مبین آن است که کمبود پروتامین به روش
CMA3 و مرفولوژی اسپرم با استفاده از معیار Strict Criteria به ترتیب با میزان لقاح رابطه معنی دار (r=-0.401. P=0.002) و (r=0.399. P=0.003) نشان می دهد با استفاده از مدل Logistic regression مشخص شد که کمبود پروتامین به روش CMA3 تنها پارامتری است که به طور مستقل با لقاح رابطه دارد. با مقایسه میانگین کمبود پروتامین و مرفولوژی اسپرم در دو گروه با لقاح کمتر از 50% و بیشتر از 50% با استفاده از آزمون T-test مشخص شد که اختلاف میانگین کمبود پروتامین به روش CMA3 و Index Morphology با استفاده از معیار Strict Criteria در دو گروه معنی دار است علاوه بر آن منحنی ROC نشان می دهد که کموبد پروتامین به روش CMA3 از حساسیت و اختصاصی بودن بالایی جهت پیشگویی میزان موفقیت در لقاح در روش ICSI برخوردار است.
نتیجه گیری کلی: نتایج این تحقیق بیانگر آن است که رنگ آمیزی کرومومایسین
A3 می تواند به عنوان یک تست مکمل همراه با بررسی مرفولوژی اسپرم با استفاده از معیار Strict Criteria در ارزیابی قدرت باروری فرد در روش درمانی ICSI استفاده شود.کلیدواژگان: کرومومایسین A3، میکرواینجکشن (ICSI)، Strict criteria، Percoll (پرکل)، مرفولوژی اسپرم

 
 
Title:

The Effect of sperm morphology and protamine deficiency on chromatin Fertilization rate in ICSIAbstract:

The effect of sperm morphology and protamine deficiency on fertilization rate in ICSI:
AIM: The main purpose of this study was to determine the possible relationship between protamine deficiency (Chromomycin A3 Staining), morphology of spermatozoa according to Strict Criteria with fertilization rate in Intracyto Plasmic Sperm Injection (ICSI) cases.
METHODS AND MATERIALS: 55 Infertile couples were selected from ICSI candidates referring to Isfahan Fertility and Infertility Centre. Semen samples were collected on the day of oocyte recovery. Major portion of the semen were prepared for routine ICSI and rest was used for Chromomycin A3 staining and sperm morphogy according to Strict Criteria.
200 Sperm were evaluated in the each slide and the results were recorded and were analyzed in order to evaluate Relation of these reports with fertilization rate using correlation coefficient, Logistic regression analysis, t-test and ROC Curve.
RESULTS: Both Protamine Deficiency, (assessed by Chromomycin A3 Staining) and both Sperm morphology (assessed by Strict Criteria) Showed a significant Correlation With Fertilization rate in ICSI cases. However Logistic regression Analysis shwoed that Only Protamine Deficiency had the Independent effects on Fertilization rate in ICSI. When Patients were grouped according % Fertilization (<%50 and > %50), the mean CMA3 and mean Index morphology were significantly different between two groups.
The area under ROC Curves data suggest that CMA3 staining is the More specific and sensitive test.
CONCLUSION: Thus, the data in this study suggest that CMA3 staining can be used as an complementary test along with sperm morphology for prediction of fertilization rate following ICSI.Keyword(s): CMA3, Microinjection (ICSI), Strict Criteria, Percoll, Sperm Morphology