برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر هم کشتی بر تکوین جنین های هشت سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1382

کارفرما: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق دو مقاله تهیه و در کنگره های سراسری باروری و ناباروری ایران و پنجمین همایش علوم تشریحی ایران به صورت پوستر ارائه شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

از زمانی که نگهداری جنین به عنوان یک روش روتین مطرح شده بهبود تکنیک ها و تحقیق برای سادگی روش انجمادی به منظور افزایش میزان حیات جنین ها یک متر ضروری به نظر می رسد. برای رفع اثرات مخرب ناشی از انجماد، استفاده از سیستم هم کششی گامی در جهت بهبود تکوین جنینهای حاصل از انجماد بوده است. هدف از این پژوهش انتخاب محیط مناسب جهت کشت جنین های 8 سلولی موش به روش انجماد شیشه ای و نیز بررسی کارایی سلولهای Vero در بهبود میزان تکامل جنین های منجمد شده می باشد. پس از تحریک تخمک گذاری جنین های موش و تهیه جنین های 8 سلولی به روش فلاشینگ، آنها به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. جنین های گروه آزمون با استفاده از اتیلن گلیکول 40% به روش انجماد شیشه ای منجمد شده و پس از ذوب در محلول 0.5 مولار ساکارز، میزان تکوین آنها به مدت 120 ساعت در محیط های کشت مختلف بررسی شد. با توجه به درصد بالای جنین های مرحله خروج از زونا که در محیط MEMa کشت داده شدند و نیز معنی دار نبودن تفاوت با گروه کنترل می توان نتیجه گرفت که محیط MEMa باعث بهبود تکوین جنین ها شده و محیط مناسبی برای کشت جنین های 8 سلولی پس از انجماد شیشه ای می باشد. همین مراحل آزمایشی در محیط متوالی R2 انجام شده و پس از مقایسه با گروه کنترل، پایین بودن درصد جنین های مرحله خروجی از زونا در گروه انجمادی و نیز معنی دار بودن اختلاف بین همه مراحل جنینی می توان دریافت که R2 محیط مناسبی برای کشت جنین های 8 سلولی پس از انجماد نمی باشد. برای بررسی تاثیر هم کشتی، نتایج حاصل از کشت جنین ها  در محیط MEMa+Vero نشان دهنده آن بود که هم کششی با سلولهای Vero تاثیری در افزایش بهبود تکوین جنین های منجمد شده در محیط MEMa نداشت. در حالیکه نتایج بدست آمده در هیچ کدام از مراحل به جز مرحله خروج از زونا در محیط کششی R2+Vero معنی دار نبوده و با توجه به این داده ها، هم کششی با سلولهای Vero در محیط R2 بر خلاف MEMa باعث بهبود در میزان تکامل جنین های منجمد شده می باشد. در مقایسه ای که بین دو نوع محیط MEMa و R2 انجام شد، با توجه به درصد بالای جنین های مرحله خروج از زونا در محیط MEMa و معنی دار بودن تفاوت این مرحله از تکامل با جنین های کشت داده شده در محیط R2 می توان دریافت که محیط MEMa نسبت به محیط R2 برتری داشته و باعث بهبود تکوین جنین های حاصل از انجماد می باشد. همچنین برای بررسی تاثیر کششی، علیرغم درصد بالای مرحله خروج از زونا در هر دو گروه هم کششی و معنی دار بودن تفاوت میزان جنین های مرحله خروج از زونا و میزان دژنراسیون در ساعات پایانی کشت می توان نتیجه گرفت که محیط هم کششی MEMa+Vero در بهبود تکوین جنین ها موثر بوده و استفاده از آن در کشت جنین های حاصل از انجماد ارجحیت دارد. در مجموع از نتایج حاصل از این تحقیق می توان دریافت که هم کششی باعث بهبود رشد و افزایش تکوین جنین های حاصل از انجماد شده میزان دژنراسیون و کاهش و بر اثرات مخرب ناشی از انجماد فائق می آید.کلیدواژگان: انجماد شیشه ای، هم کششی، جنین 8 سلولی موش

 
 
Title:Abstract:

The cryopreservation becomes a routine practice in IVF laboratories. The improvement of this technique and the research for simple and fast method is essential. Co-culrure system is used to remove the damaging effects caused by freezing. It is now generally accepted that Vero cells provide beneficial effects on improving embryo quality in many anjmal species. The aim of this research was to select a benefitial medium to culture the frozen 8-ceil embryos by vitrifcation. The developmental rate of embryos was used to evaiuate the efficiency of Vero cell for improvernent vitrified embryos. 8-cell embryos were vitried by %40 ethylene glycol and the thawing was done in 0.5M sucrose solurion. The developmental rate of embryos were evaluated in various media during 120 hours. In the, first experiment, the vitrified embryos were cultured in MEMa medium only and resulted in an increase in the percentage of hatching. While culture in R2 sequential medium resulted in low rate of hatching blastocysts, which indicated that R2 medium is not benefit for culture of frozen 8-cell embryos. The results of culture of frozen embryos in MEMa+Vero co-culture medium, had no effect on developmental rate of embryos, while the result of R2+Vero co-culture medium was improved the development rate of embryos. the comparison of MEMa and R2 media done and the reslts demonstrated that MEMa was beuer than R2 by improving development of frozen embryos. A similar comparison for co-culture was done and the results was similar to that culture embryos.Keyword(s): Vitrification, Co-culture, 8-cell embryos