برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سن و تعداد دفعات IUI و علت نازایی بر میزان حاملگی در IUI و COHگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اوج منیر (مسئول طرح)
فرهمند فرناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1381

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

موضوع مورد بررسی تعیین اثرات سن و علل نازایی و تعداد دفعات IUI بر میزان حاملگی در IUI و COH می باشد.
این طرح به صورت آنالیز گذشته نگر اطلاعات صورت گرفت.
برای انجام تحقیق، پرونده
515 سیکل IUI در 354 زوج که تحت درمان IUI/COH در سال 1379 در موسسه ناباروری رویان قرار گرفته بودند، بازنگری شد.
در کل میزان بارداری بعد از
%8.2 IUI/COH بود.
بیشترین میزان موفقیت در رده سنی
31-35 سال بود (%9.4) و بعد از 35 سال مدرکی دال بر بارداری دیده نشد.
بیمارانی که برای بار اول تحت
IUI/COH قرار می گرفتند بیشترین شانس بارداری را نسبت به بیمارانی که چندین بار در سیکل قرار می گرفتند داشتند.
میزان موفقیت در بار اول
%16، در بار دوم %4.5 و در بار سوم %13.6 بود. پس حداکثر میزان موفقیت در طی سه سیکل IUI حاصل شد به طوری که %92.3 بیمارانی که باردار شده بودند این موفقیت را در طی سه سیکل IUI بدست آورده بودند.
%25.6 بیمار باردار مشکل ناباروریشان عدم تخمک گذاری بود این افراد حداکثر بهره را از این روش درمانی بردند و بعد از آنها بیمارانی که مشکل ناباروریشان عامل مردانه (%23.1) بود در گروه موفق قرار داشتند.
به طور خلاصه در این مطالعه ما دریافتیم که میزان بارداری بعد از 35 سال کاهش چشمگیری دارد.
حداکثر بهره از
IUI در طی سه سیکل درمانی حاصل می شود.
بیشترین بیمارانی که از این روش نتیجه موفق دارند و باردار می شوند کسانی هستند که مشکل تخمدانی و بعد عامل مردانه را دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Influence of age, cycle number and diagnosis on pregnancy rates with IUI and COHAbstract:

The topic which has been studied was to determine the influence of age diagnosis and cycle number on pregnancy rates with IUI and COH.
This study has been done as a retrospective analysis of information.
In order to do the study, the files of 515 cycles of IUI in 354 couples, who have undergone IUI/COH in 1379 in ROYAN Institute, were reviewed.
In over all the rates of pregnancy after IUI/COH was 8.2%.
The most rate of success was in group 31-35 year old. (9.4%) and after 35 year old there wasn't any evidence of conceiving.
Patients who undergone IUI/COH for the first time have the most chance in pregnancy till the patients who have undergone multiple cycles.
The rate of success in the first time was 16%, in second time was 4.5% and in third time was 13.6%. Then the most success was during three cycles, as 92.3% of patients who were pregnants, achieved the conceiving during three cycles of IUI. 25.6% of pregnant patients have ovulatory factor infertility and these have the most benefit in this procedure of treatment and after them patients with male factor infertility (23.1%) were in the successful group. In conclusion, in this study we found a significantly decline in pregnancy rate after 35 year old.
The maximum benefit in IUI occurred during three cycles and the most patients who have the best result in this procedure and pregnant were whom with ovulatory factor infertility and then male factor infertility.Keyword(s):