برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اولترا استراکچر بافت بیضه در بیماران آزواسپرمی غیرانسدادیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)
رضازاده ولوجردی مجتبی (مسئول طرح)
حسینی سیدجلیل (همکار طرح)
صادقی یوسف (همکار طرح)
حیدری محمدحسن (همکار طرح)
کریمی پور مجتبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف: بررسی مورفولوژی و فراساختاری بافت بیضه در بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی که درمان های ترکیبی، استخراج اسپرم از بافت بیضه (TESE) و تزریق آن بداخل اووسیت (ICSI) برای آنها در نظر گرفته شده است.
مواد و روش ها: تعداد
12 نمونه بیوپسی بافت بیضه بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی مراجعه کننده به پژوهشکده رویان بعنوان گروه بیمار و تعداد 5 نمونه بافت بیضه از بیماران مبتلا به کانسر پروستات بعنوان گروه کنترل تهیه شد.
پس از تهیه نمونه، به دو قسمت جهت پروسس بافتی برای مطالعه با میکروسکوپ های نوری و الکترونی انتقالی، تقسیم شد. علاوه بر آن از روش های ایمونوهیستوشیمی برای مطالعه فیلامنت های اینترمدیت ویمنتین و دسمین موجود در سلول های سرتولی و میوئید پری توبولار استفاده شد.
یافته ها: به طور کلی تغییرات در سطح فراساختاری در هسته و هستک سلول های سرتولی، در لامیناپروپریا (به صورت افزایش ضخامت کلی آن و همچنین تغییر در سلول های میوئید و غشا پایه زیر اپلی تلیوم ژرمینال) و تغییر در میزان کاندنس شدن کروماتین هسته اسپرماتیدها، مشهود بود. علاوه بر آن تعداد ماست سل های موجود در بافت بینابینی نیز افزایش یافته بود. یافته های ایمونوهیستوشیمی، بصورت تغییر در میزان واکنش سلول های سرتولی و میوئید به اینترمدیت فیلامنت های مورد مطالعه و همچنین تغییر در نحوه توزیع آنها در داخل سیتوپلاسم سلول های سرتولی بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تغییرات پاتولوژیکی در سطح فراساختاری در همه اجزای اصلی تشکیل دهنده بافت بیضه در بیماران مورد مطالعه وجود دارد. بنابراین یافته های ذکر شده در خصوص مورفولوژی و فراساختاری بافت بیضه در این مطالعه می توانند توجیه کننده اختلالات اسپرماتوژنسیس در بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی باشد.کلیدواژگان: آزواسپرمی غیرانسدادی، بیضه، میکروسکوپ الکترونی، ایمونوهیستوشیمی، ویمنتین، دسمین

 
 
Title:

Ultrastructural Evaluation of Testicular Tissue in patients with Non-obstructive AzoospermiaAbstract:

Introduction: The morphology and ultrastructure of testicular tissue in patients with non-obstructive azoospermia that submitted for TESE and ICSI was studied by means of Transmission electron microscopy and Immunohistochemical methods.
Materials and Methods: 12 biopsies of testis tissue from patients with non-obstructive azoospermia reffered to Royan Institute as patients group and 5 biopsies from persons with prostatic cancer as control group were used. After tissue proccessing for electrom microscopy, the tissue were examined. For Immunohistochemical stuies, a piece of tissue were blocked in paraffin, and then intermediate filaments vimentin and desmin were studied in sertoli and myoid cells.
Results: As a whole, ultrastructural alterations were observed in, nucleus and nucleolus of sertoli cells, lamina properia (Basement membrane and myoid cells), chromatin condensation of spermatids, Immunohistochemical findings showed that, intermediate filaments vimentin and desmin also changed in these patients.
Conclusion: The results showed that pathological changes were observed in all main components of testicular lissue in these patients. These changes may be the cause of spermatogenesis disorders in patients with non-obstructive azoospermia.Keyword(s): Non-obstructive azoospermia, Testis, Electron Microscopy, Immunohistochemical, Vimentin, Desmin