برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نیاز در زمینه ناباروری جهت تدوین یک برنامه آموزش مداوم و تاثیر آن بر میزان رضایت شرکت کنندگانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: ناباروری مردان

پژوهشگران: 
حسینی سیدجلیل (مسئول طرح)
افشاریان پروانه (همکار طرح)
اصلانی اعظم (همکار طرح)
ارومیه چی منصوره (همکار طرح)
باغستانی احمدرضا (همکار طرح)
پناهنده لیلی (همکار طرح)
سلکی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1379

کارفرما: اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

1) نیاز پزشکان به اطلاعات ناباروری
مقدمه: تعیین نیازهای آموزشی با سنجش نیازها
(Need Assessment) نامیده می شود. شناسایی نیاز در برنامه های آموزش مداوم به دلیل معین نبودن نیازها و اولویت ها، فراهم کردن امکان مشارکت و ایجاد انگیزه در افراد یک ضرورت است. این مهم زمانی روشن می شود که مطالعه برنامه های جاری آموزش مداوم حاکی از آن باشد که در بسیاری از این برنامه ها تلاشی برای پاسخ دهی به مشکلات واقعی و نیازهای جامعه یا سیستم بهداشتی انجام نشده است.
هدف: شناسایی پزشکان در زمینه ناباروری
(1378)
روش: در این مطالعه جهت شناسایی نیاز پزشکان در زمینه ناباروری از اولویت های پژوهشی، نظر متخصصین و نظر فراگیران استفاده شد. لذا با نمونه گیری تصادفی 2100 پزشک انتخاب و پرسشنامه]پزشکان عمومی (1200)، متخصصان ارولوژی (200)، زنان و زایمان (300) و علوم آزمایشگاهی [(400) ارسال گردید. از این تعداد 306 پرسشنامه بصورت تکمیل شده بازگشت.
نتایج: میانگین سن پاسخ دهندگان
36.9 سال (SD=8.6) و از نظر رشته: پزشک عمومی 60.5%، متخصصان زنان 16.4%، ارولوژیست 8.3%، علوم آزمایشگاهی 14.8% است. اکثریت پاسخ دهندگان (92%( در زمان تکمیل پرسشنامه به کار درمانی اشتغال داشته و در طول 6 ماه اخیر بین 1 تا 10 بیمار نابارور را ویزیت کرده بودند. عناوین پرسشنامه برحسب نیاز هر رشته (پزشک عمومی و متخصصان به تفکیک) اولویت بندی شد (P<0.001). بر طبق نتایج 5 اولویت اول در پزشکان عمومی: بررسی خانم نابارور (از نظر گرفتن شرح حال و معاینه)، مشاوره باروری، تحریک تخمک گذاری در PCO، آزمایشات لازم برای بررسی مرد عقیم (اسپرموگرام)، بیماری های دخیل در نازایی زنان (PCO و آندومتریوزیس) متخصصین ارولوژی: اندیکاسیون های تکنیک های ART، نتایج حاملگی در روش های مختلف ART و فاکتورهای تاثیرگذار، درمان عقیمی مردان (در زمان عفونت و دارودرمانی عقیمی ایدیوپاتیک)، راهکارهای استفاده از Donor در زوج نازا و مشاوره باروری جهت زوجین، متخصصین زنان: درمان های شایع در ناباروری زنان (تحریک تخمک گذاری در PCO، تحریک فولیکول با هورمون Recombinant FSH)، اختلالات تخمک گذاری و ناباروری (نارسایی فازلوتئال LPD، اختلالات پرولاکتین LP)، سقط مکرر، بیماری های دخیل در نازایی (PCO، آندومیتریوزیس)، بررسی خانم نابارور، متخصصین علوم آزمایشگاهی: بررسی های آزمایشگاهی و ناباروری، Semen Processing  و Semen Preparation، بررسی خانم نابارور، ارزیابی مرد عقیم (آزمایشات و شرح حال) آزمایشات لازم برای بررسی مرد عقیم (اسپرموگرام، بررسی هورمونی) و توضیح روش تکنیک های ART.
نتیجه گیری: پزشکان از سه گروه عمومی، ارولوژی، زنان اولویت های آموزشی جداگانه ای را اعلام نموده اند که این امر ضرورت برنامه ریزی برنامه های آموزشی مداوم را بر حسب گروه تخصصی شرکت کنندگان، بطور مجزا، ایجاب می نماید.

2) اجرا ارزشیابی یک برنامه آموزش مداوم پزشکی در زمینه ناباروری بر مبنای مطالعه، شناسایی نیاز
هدف: شناسایی اثرات برگزاری یک برنامه آموزش مداوم پزشکی (در زمینه ناباروری) بر مبنای مطالعه شناسایی نیاز، تهران
1378
روش: در این مطالعه با تاکید بر اجرای آموزش بر مبنای نیازهای شناسایی شده در مرحله اول، یک سمینار آموزشی برگزار گردید. بطوری که مدت زمان اختصاص یافته به عناوین بر اساس نتایج نیازسنجی تنظیم شد. برنامه به شکل پانل با بهره گیری از پیشنهادات و تجارب بالینی شرکت کنندگان و اولویت بندی موضوعات و حداقل زمان سخنرانی در دو روز برگزار شد. در ابتدای هر پانل برگه های پیش آزمون حاوی تعدادی سوال چند گزینه ای توزیع گردید. شرکت کنندگان بدون ذکر نام به سوالات پاسخ دادند. نتایج بدست آمده از تصحیح اوراق در عرض 30 دقیقه اول پانل در اختیار برگزارکنندگان برنامه قرار گرفت تا بر مبنای نواقص آموزشی شناخته شده محتوای پانل را تعدیل نمایند. به این ترتیب پانل با توجه به سطح اطلاعات شرکت کنندگان و نیاز آنان اجرا شد. جهت ارزیابی تاثیر برنامه بر شرکت کنندگان از پرسشنامه نظرسنجی و آزمون نهایی استفاده شد.
نتایج: بر طبق نتایج بدست آمده،
47 درصد شرکت کنندگان مرد و 53 درصد زن بودند. از نظر سنی اکثریت افراد (60%) بین 32-40 سال قرار داشتند و بیش از 85% شرکت کنندگان را پزشکان عمومی و متخصصین زنان و زایمان تشکیل داده بودند. 83.5% پاسخ دهندگان کیفیت علمی برنامه را خوب معرفی کرده و 50% افراد ابراز کردند که از شرکت در این برنامه رضایت داشته و 67% افراد با شرکت در این برنامه به مطالعه بیشتر در موضوع ناباروری ترغیب شدند. افزایش دانش شرکت کنندگان بدنبال شرکت در برنامه و در مقایسه با پیش آزمون از نظر آماری معنی دار است (P<0.05) بطوری که بیشترین افزایش دانش مربوط به پانل 30.6) IVF%) و کمترین مربوط به پانل ارزیابی زوج نابارور است. 83% پزشکان عمومی، 91% متخصصان زنان و زایمان و کلیه متخصصان علوم آزمایشگاهی و اورولوژیست که با دریافت برگه های پیش آزمون حضور خود را اعلام کرده بودند تا پانل آخر در برنامه حضور داشتند.
نتیجه گیری: اجرای برنامه آموزش مداوم بر اساس نیاز پزشکان و با مشارکت آنان منجر به ترغیب انگیزه حضور در برنامه و افزایش دانش می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Infertility Needs assessment for planning G.P.S. CME seminar and evaluation of participant's satisfactionAbstract:

Part I
The physicians need to infertility information
Introduction: Setting the educational needs or what is called (Need Assessment). Identifying the need in the continuous education program for setting the needs and the priorities, to provide the possibility for participation and motivating individuals is essential. This important issue will be cleared when the result of the current continuous educational study indicates that most of the program try to respond to the real problem and the needs of the socially or the health system which has not been satisfied.
Objective: identifying of the physicians need in infertility field (1378)
Method: in this study for identifying the physicians needs in the field of infertility, which is research priority, we use the opinions of specialists and the learners. Therefore by using random sampling among 2100 selected physicians and preparation of a questionnaire which has been sent for 1200 GPS, 200 Urologists, 300 Gynecofogists, and 400 Laboratory experts. From this number 306 questionnaires have been completed and sent back.
Results: the average age of respondents is 36.9 years (SD=8.6) and the field of study is as follows: GPS 60.5%, Gynecologists 16.4%, Urologists 8.3%, Laboratory experts 14.8%. Most of the respondents (92%) we practicing medical treatment during questionaire completion and during the recont 6 months period. They have visited between 1 and 10 infertile patients. The title of the questionnaire has been classified according to the need of each field of study (CPS and specialists apart) (P<0.001).
According to the results the five first priorities in each group is as follows:

GPS

Laboratory experts

- Survey of infertile women
- Fertility Consuling
- The common treatments in women infertility
- The necessary lab. Tests for surveying of infertile men
- The involving diseases in women infertility

- Laboratory investigations and infertility
- Survey of infertile women
- Infertile men assessment
- The necessary lab. tests for surveying of infertile man
- ART techniques

Urologists

Gynecologists

- ART techniques indications
- The results of pregnancies in different ART methods
- Mens infertility treatment
- The mechanism of donor usage in infertile couple
- Fertility Consuling

- The common treatments in women infertility
- Ovulation disorders in women and infertility
- Recurrent Abortion
- The involving diseases in women infertility
- Surveying of infertile women

Conclusion: those who were in charge of holding continiouse educational pragrames should plan programmes related to infertility in each field according to the identified priorities.
Part II
Implementation an according to need assessment and evaluation of a CME program (in the field of infertility)
Objective: Identifying the effects of implementation a CME program (in the field of infertility) according to need identification study, Tehran, 1378.
Method: in this study with emphasize on implementing training according to the needs which were identified in phase 1, an educational seminar was had (by Royan research Institute and Jehad Daneshgahi of IRAN medical university with the collaboration of CME department).
So that the time allocated to the topics organized according to need assessment. The program was held taking into accruement the suggestions and the clinical experiences of the participants and prioritization of the topics with least time of lecturing. In the beginning of each panel a pretest sheet was distributed to the participants which contained multiple choice questions. The participants answered the questions without mentioning their names. The results of the pretest have been distributed among the participants during the first 30 minutest of the panel in order to moderate the content of the panel according to the known educational deficiencies so the panel was implemented with regard to the level of knowledge and also the meeds of the participants. To evaluate the impact of the program on the participants a viewpoint questionare and final test (posttest) was used.
Conclusions: according to the results of the study 47% of the participants were men and 53% were women. According to age, most of the participants (60%) were between 32-40 year old and more than (85%) of them were GOP and gynecologists. (83.5%) of those who answered the questionare believed that the scientific quality of the program was good and (50%) of them said that my participating this program they received more ability to do their professional tastes. 83.3% of the participants were satisfied because they could participate in the program, and 67.3% of them were persuaded to have more studies in the field of infertility.
After participating in the program and in comparison with the pretest there was a statistical significant increase in the level of the participants knowledge, (P<5%) and the most increased level of knowledge was related to the IVF panel 30.6&, and the lost increase was related to the infertile couple panel. 83% of the GPS, 91% of Gynecologists, and all the Lab experts and Urologists who announced their presence by receiving the pretest sheets stayed until the last panel in the program.
Conclusion: implementing CME based on physicians needs and their participation led to creat a motivation for their presence in the program and increase of knowledge.Keyword(s):