برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه تراکم و پایداری کروماتین اسپرم با درصد لقاح در روش میکرواینجکشن (ICSI)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
مقدم عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف پژوهش: هدف از ارزیابی کیفیت ساختار کروماتین اسپرم از لحاظ تراکم و پایداری در رابطه با میزان موفقیت لقاح در ICSI، ارایه یک روش مناسب جهت پیشگویی قدرت باروری می باشد.
مقدمه: با توجه به این که
30% از علل ناباروری مربوط به فاکتورهای مردانه می باشد عده زیادی از محققین بر این باورند که آنالیز مایع سیمن به تنهایی قادر به پیشگویی قدرت باروری نمی باشد. به همین دلیل محققین جهت ارزیابی قدرت باروری یک نمونه تست های عملکرد اسپرم را پیشنهاد می کنند که از جمله این تست ها می توان به تست های بلوغ هسته اسپرم اشاره کرد.
روش کار: 55 زوج نابارو کاندید
ICSI از میان مراجعه کنندگان به مرکز باروری و ناباروری اصفهان، از تاریخ 20 شهریور 1379 تا تاریخ 16 تیر ماه 1380 انتخاب شدند در روز تخمک گیری، مایع سیمن بیماران را جمع آوری نموده و پس از بررسی های مقدماتی آنالیز اسپرم و شستشوی اسپرم به روش پرکل جهت تزریق به داخل اووسیت ها، برروی باقیمانده semen و برروی اسپرم شستشو شده به روش پرکل رنگ آمیزی آنیلین بلو، تست SDS و تست SDS + EDTA انجام شد. در هر نمونه 200 اسپرم شمارش شد و درصد رنگ پذیری و توم سر اسپرم محاسبه شد و سپس ارتباط نتایج به دست آمده با درصد لقاح بررسی شد.
یافته های مهم: نتایج حاصله بیانگر این موضوع است که هیچ یک از روش های فوق با لقاح رابطه معنی دار نشان نمی دهد.
نتیجه گیری کلی: این موضوع احتمالا بیانگر آن است که نقص هیستون اضافی، پایداری کروماتین، قدرت خروج از تراکم در اسپرم هایی که طی
ICSI تزریق می شوند آن قدر نیست که پروسه چندین فاکتوری لقاح را تحت تاثیر قرار دهد لذا این تست ها از نظر پیشگویی لقاح در ICSI و بجز آنیلین بلو در IVF ارزش پیشگویی لقاح را ندارد ولی از اهمیت این تست ها از نظر بررسی عملکرد اسپرم کاسته نمی شود.کلیدواژگان: SDS + EDTA, SDS، آتیلین بلو، میکرواینجکشن (ICSI)، پرکل

 
 
Title:

The Effect of sperm chromatin anomalies on Fertilization rate in ICSIAbstract:

The Effect of sperm chromatin anomalies on Fertilization rate in ICSI:
Purpose: The main purpose of this study was to determine the possible relationship between Excessive histones (Aniline blue staining), stability (SDS test), decondensation (SDS + EDTA test) and Fertilization rate in Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cases.
Methods: 55 infertile couples were selected from ICSI candidates referring to Isfahan fertility and Infertility centre. Semen samples were collected on the day of oocyte recovery. Major portion of the semen were prepared for routine ICSI and rest was used for following sperm nuclear maturity tests: Aniline blue staining, SDS and SDS + EDTA test.
200 sperms were evaluated in each slide and the results were recorded and were analyzed along with sperm parameters in order to evaluate relation of these reports with Fertilization rate using correlation coefficient, Logistic regression analysis, t-test and Roc curve.
Results: The results did not show any relationship between Aniline blue staining, SDS test, SDS + EDTA test and Fertilization rate in ICSI.
Conclusion: Therefore our data suggest that sperm Excessive histones (Aniline blue staining), stability test (SDS) and decondensation test (SDS + EDTA) failed to predict the outcome of Fertilization in ICSI cases. Although Anline blue staining is a predictive test in IVF, Its Value is apparently restricted to conventional IVF procedure since no relationship was found between Excessive histones (Aniline blue staining) and outcome of ICSI.Keyword(s): SDS, SDS + EDTA, Aniline blue, Microinjection (ICSI), percoll