برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان باروری در مردان مبتلا به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک درمان شده با hCG و hMG در پژوهشکده رویان بین سالهای 1370 الی 1380گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری مردان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

درمان بیماری هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک به عنوان یکی از علل ناباروری در مردان، توسط گنادوتروپینها (hMG, hCG) موضوع این پژوهش می باشد. در این تحقیق بر روی میزان باروری حاصل از درمان فوق الذکر توجه بیشتری شده است اگرچه که تغییرات صفات ثانویه، اندازه بیضه ها، القای اسپرماتوژنز و فعالیت هورمونی نیز مورد توجه قرار گرفته اند.
هدف از اجرای این پژوهش بررسی میزان تاثیر درمان ذکر شده در ایجاد باروری در همسر افراد بیمار و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده در مراکز دیگر جهان می باشد.
در این پژوهش، 43 بیمار مرد مبتلا به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک که در پژوهشکده رویان با
hCG, hMG به صورت داخل عضلانی مورد درمان قرار گرفته بودند، به صورت گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که سایز بیضه ها، در
43.5 درصد بیماران افزایش یافت. صفات ثانویه (رویش موهای ثانویه) در 94.4 درصد بیماران ایجاد شد، در 18 بیمار القای اسپرماتوژنز رخ داد و 7 بیمار نیز پدر شدند.
در ضمن میل جنسی در
60.6 درصد بیماران و فعالیت هورمونی در 65.5 درصد بیماران افزایش یافت.
بنابر نتایج به نظر می رسد استفاده از
hCG, hMG در درمان بیماری هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک و ایجاد باروری موثر می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Evaluation of fertility in males with hypogonadotropic hypogonadism cerated by HCG in Royan Institute during 1991 to 2003Abstract:

Objective: The response to Intramauscular gonadotropin replacement therapy: using human chorionic gonadotropin (hCG) and human menopausal gonadotropin (hMG) was evaluated in male hypogonatropic hypogonadism.
Design: 43 patients with hypogonadotropic hypogonadism were treated with gonadotropins for induction of puberty and normalization of spermatogenesis and fertility. The results were analyzed retrospectively. The study was carried out in Rooyan Institute.
Patients: 43 patients with hypogonadotropic hypogonadism.
Interventions: Human chorionic gonadotropin (hCG), 5000IU three times a week IM and human menopausal gonadotropin (hMG) 75IU three times a week IM were administered.
Main outcome measures: Increase of serum testosterone, serum gonadotropins (LH.FSH). Testicular volume, Libido, secondary hairs and Induce spertogenesis and pregnancy (in patient’s wife) were evaluated.
Results: Testicular volume increased in 43.5% secondary hairs increased in 94.4% Libido, increased in 60.6% and serum hormones increased in 65.5%.
Also spermatogenesis induced in 18 patients and 7 patients induced pregnancies in their wives.
Conclusion: The results alotained prove that administration of hCG and hMG to be effective in stimulating spermatogensis and steroidogenesis in hypogonadotropic males.Keyword(s):