برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بافت شناسی و بیومکانیکی آثار جریان میکروکارنت بر التیام زخم باز پوست در خرگوشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
بیات محمد (مسئول طرح)
عسگری مقدم زهرا (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

آثار کاربرد جریان الکتریکی میکروآمپر بر فازهای التهاب و تکثیر و تجدید ساختار زخم برشی با ضخامت کامل پوست خرگوش به روش های بافت شناسی و تنسیومتری مطالعه شد،
40 راس خرگوش بالغ به طور تصادفی به گروه های شاهد و تجربی تقسیم شدند هر گروه به سه گروه کوچکتر با دوره های بررسی 4 و 7 و 15 روزه تقسیم شد. در پوست ناحیه پشت هر خرگوش تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط استریل یک زخم برشی به طور 3 cm ایجاد شد. روز ایجاد زخم روز صفر محسوب شد. از روز صفر به بعد به خرگوش ها گروه تجربی جریان الکتریکی میکروآمپر بطور روزانه و با ویژگی های ذیل داده شد شدت خروجی 200 mA، دانسیته جریان 66 cm2/mA، فرکانس 0.5 HZ، به مدت 2 ساعت. در 3 جلسه اول پولاریته، منفی و در روزهای بعد مثبت بود. در پایان هر دوره بررسی خرگوش های گروه های شاهد و تجربی به وسیله کلروفورم کشته شدند و 2 نمونه برای مطالعات بافت شناسی و تنسیومتری از بستر زخم و پوست سالم مجاور هر خرگوش تهیه شد. بر روی نمونه مربوط به مطالعه بافت شناسی مراحل آماده سازی بافتی انجام شد و برش ها به روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ شدند و به وسیله قطعه چشمی مخصوص سلول های نوتروفیل و فیبروبلاست و مقاطع عروق محتوی نوتروفیل و بدون نوتروفیل و کل مقاطع عروق شمارش شدند. نمونه مربوط به مطالعه تنسیومتری بین دو گیره دستگاه سنجش استحکام مواد ثابت شد و گیره متحرک با سرعت 15 min/mm حرکت کرد و قدرت کشش (Tensile Strength) نمونه با واحد گرم تعیین شد. داده ها با روش آماری Mann whitney U test تجزیه و تحیلی آماری شدند و Pvalue<0.05 معنی دار محسوب شد.
نتایج گروه تجربی در اکثر موارد بهتر بود و میانگین قدرت کشش این گروه در سه روز مورد بررسی بیشتر بود و میانگین تعداد فیبروبلاست های این گروه در روز
7 به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود.
کاربرد جریان الکتریکی میکروآمپر بر زخم های برشی پوست خرگوش موجب افزایش قدرت کشش در سه روز مورد بررسی و افزایش معنی دار فیبروبلاست ها در فاز تکثیر فرایند التیام زخم در مقایسه با گروه شاهد شد.کلیدواژگان: جریان الکتریکی، التیام زخم پوست، بافت شناسی تنسیومتری خرگوش

 
 
Title:

Effect of Micro current stimulation on open skin wound healing in rabbitsAbstract:

In this study the effects of application of microampere current on inflammation and proliferation and remodeling phases of full thickness incisional wound healing of rabbits were studied from histological and tensiometrical point of views.
40 male adult rabbits were randomly divided into control (co) and experimental (ex) groups. Each group divided into 3 subgroups. Durations of subgroups were 4 and 7 and 15 days. Under general anesthesia and sterile conditions, one full thickness incision on skin of dorsal region of each rabbit was made. The length of incision was 3cm. The day of wounding was day zero. From day zero ex group received electrotherapy daily with following parameters. Current intensity: 200 mA/cm2, current density: 66
mA/cm2, frequency 0.5 Hz, duration: 2 hours, Polarity was negative at first 3 session and was positive at following days. At the end of each duration rabbits were killed by choloroform and 2 samples were obtained from wound tissue and adjacent normal skin for histological and tensiometerical studies. Samples of histological study were prepared for light microscopical study and stained with hematoxyline and eosin. Slides were studied by special eye piece and neurtophils and fibroblasts and neurtrophils which was in the sections of vessels and sections of vessels without neutrophil and total sections of vessels were counted. Samples of tensiometerical study were fixed between two clamps and mobile clamp were moved (15 mm/mc) and tensile strength (g) were calculated. Data were analysed by Mann Whitney U test and P value<0.05 were significant.
The most results of ex group was better than co group and mean of tensile strength was higher at 4th and 7th and 15th days and fibroblasts was higher significantly at 7th day. Applying microampere electrical stimulation increased tensile strength at 4th and 7th and 15th day of present research and fibroblasts at the proliferative phase of wound healing process (7th day) with regrad to control group.Keyword(s): electrical stimulation, open skin wound healing, histology, tensiometery, rabbit