برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری یون یدید بر اساس کمپلکس زوج یون کتوکونازول - تری یدید و کاربرد آن در آنالیز نمک خوراکی و مواد داروییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

انتشار یک مقاله در مجلهJournal of Chinese Chemical Society .


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

الکترودهای انتخابی یون به علت کارآیی در شرایط مختلف تجربی، حساسیت نسبتا بالا، عملکرد انتخابی و هزینه پایین آنالیز، کاربردهای وسیعی را در زمینه های مختلف آنالیز پیدا نموده اند. در این کار پژوهشی یک حسگر غشایی جدید برای آشکار سازی انتخابی یون یدید که شامل زوج یون کتوکونازول- تری یدید در ماتریکس پلی وینیل کلرید و مخلوط پلاستی سایزرهای 2- نیتروفنیل اکتیل اتر و دی اکتیل فتالات است به وضوح شرح داده شده است. تاثیر ترکیب غشاء، pH محلول و تاثیر سایر یون ها بر کارآیی الکترود مورد بررسی قرار گرفته و غشاء بهینه شده دارای پاسخ نزدیک به نرنستی برای یون یدید در محدود غلظتی 1×10-5 مولار الی 1×10-2 مولار در 25±1 درجه سانتیگراد می باشد. الکترود می تواند در محدوده وسیعی از pH، 3 الی 10 مورد استفاده قرار گیرد و دارای مزایایی از قبیل، انتخابگری بالا، پاسخ دهی سریع، طول عمر خوب (4 ماه) می باشد و به طور موفقیت آمیزی به عنوان الکترود شناساگر در تیتراسیون پتانسیومتری یون یدید و در اندازه گیری یدید به روش پتانسیومتری مستقیم بکار برده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Ion selective electrodes have found vast application in diverse fields of analysis being of low cost, selective, sensitive and applicable over a wide range of experimental conditions. In this project a novel membrane sensor for selective monitoring of iodide consisting of triiodide- ketoconazole ion pair complex dispersed in PVC matrix plasticized with mixture of 2- nitrophenyl octyl ether and dioctylphetalate with unique selectivity toward iodide ions is described. The influence of membrane composition, pH of test solution and foreign ions on the electrode performance were investigated. The optimized membrane demonstrates near- Nernstian response for iodide ions over a wide linear range form 1.0×10-5 to 1.0×10-5 M, at 25oC. The electrode could be used over a wide pH range 2-9, and have the advantages of high selectivity, fast response time and good lifetime (over 4 months). It was successfully used as indicator electrode in potentiometric titrations and direct potentiometric assay of iodide ions.Keyword(s): Iodide ion- selective electrode, PVC membrane, Ketoconazol, potentiometry