برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین میزان شیوع عفونتهای انگلی پاتوژن روده ای در دانش آموزان (ابتدایی – راهنمایی - دبیرستان) منطقه 16 آموزش و پرورش (فاز اول)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
محمدزاده حمیدرضا (مسئول طرح)
موبدی ایرج (همکار طرح)
محمودی محمود (همکار طرح)
بیگم کیا عشرت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

به منظور بررسی میزان شیوع عفونتهای انگلی شایع روده ای در دانش آموزان منطقه 16 آموزش و پرورش در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ابتدا مطالعه ای محدود در آن منطقه بعمل آمد و بر اساس آن حدود 25 درصد دانش آموزان آلودگی مورد نظر را نشان دادند. با نظر به این موضوع به منظور دستیابی به اشتباهی کمتر از 5 درصد و میزان خطایی که از 2.25 درصد برآورد نکند از تعداد 1520 نفر در مقاطع مختلف تحصیلی نمونه گیری بعمل آمد.
وضعیت نمونه های مطالعه شده برای هر مقطع و به تفکیک جنس به شرح ذیل است:
دبستان:                                      641 نفر                                    شامل 311 دختر و 330 پسر
راهنمایی:                                  599 نفر                                    شامل 290 دختر و 309 پسر
دبیرستان:                                   280 نفر                                    شامل 129 دختر و 151 پسر
از بین 1520 نمونه مورد بررسی تعداد 435 نفر دارای آلودگی به یک و یا بیش از یک انگل بیماریزا بوده اند که این تعداد نشانه وجود 28.62 درصد آلودگی در کل جامعه مورد مطالعه است.
از تعداد 435 فرد مبتلا، 468 انگل شناسایی شد که افزایش 33 عدد بیش از افراد آلوده بدلیل وجود آلودگیهای همزمان در 32 نفر بوده است بدین شکل که 31 نفر آلوده به دو انگل و 1 نفر دیگر همزمان آلوده به سه انگل بوده است.
گروه سنی مورد مطالعه این بررسی بین 7 تا 21 سال با بیشترین فراوانی سنی در گروه 13 سال با 244 نمونه (14.7 درصد) بوده است.
از بین 1520 نمونه، 730 نفر آنها دختر بوده که از این بین 205 نفر دارای آلودگی بوده اند یعنی میزان آلودگی در این گروه جنسی بدون توجه به مقاطع تحصیلی آنها، 28.08 درصد بوده است.
تعداد پسرانی که مورد مطالعه قرار گرفتند جمعا بالغ بر 790 نفر بودند که 230 نفر از این تعداد آلودگی انگلی را نشان دادند یعنی 29.11 درصد آلودگی در کل جامعه مورد مطالعه.
در بین 205 دختر آلوده، توزیع آلودگی با توجه به نوع انگل (و با نظر به آلودگیهای مشترک) به صورت زیر بود:
ژیاردیا                                       146 مورد                                 20 درصد در کل جامعه دختران
نانا                                            30 مورد                                   4.11 درصد در کل جامعه دختران
اسکاریس                                   22 مورد                                   3.01 درصد در کل جامعه دختران
هیستولیتیکا                                11 مورد                                   1.51 درصد در کل جامعه دختران
اکسیور                                      10 مورد                                   1.37 درصد در کل جامعه دختران
تنیا                                            2 مورد                                      0.27 درصد در کل جامعه دختران
تریکوریس                                 1 مورد                                      0.14 درصد در کل جامعه دختران
توزیع آلودگی های انگلی در بین 230 پسر آلوده با توجه به آلودگیهای مشترک بصورت زیر بوده است:
ژیاردیا                                       150 مورد                                 18.99 درصد در کل جامعه پسران
نانا                                            52 مورد                                   6.58 درصد در کل جامعه پسران
اسکاریس                                   16 مورد                                   2.03 درصد در کل جامعه پسران
هیستولیتیکا                                19مورد                                    2.41 درصد در کل جامعه پسران
اکسیور                                      8 مورد                                      1.01 درصد در کل جامعه پسران
تریکوریس                                 مورد                                        0.13 درصد در کل جامعه پسران
از بین 641 نمونه دانش آموز ابتدایی تعداد 212 نفر یعنی 33.07 درصد به یک و یا بیش از یک انگل آلوده بوده اند.
از میان 599 دانش آموز در مقطع راهنمایی تعداد 164 نفر دارای آلودگی انگلی بوده اند. یعنی 27.38 درصد این گروه مبتلا به آلودگی انگلی بوده اند.
در بین 280 نمونه بررسی شده در مقطع تحصیلی دبیرستان، تعداد 59 مورد آلودگی تشخیص داده شد که این تعداد بیانگر وجود 21.07 درصد آلودگی در این مقطع تحصیلی است.
مقایسه آلودگی در سه مقطع تحصیلی وضعیت زیر را دارد:
دبستان                                       33.07 درصد
راهنمایی                                    27.37 درصد
دبیرستان                                    21.07 درصد
در بین افراد آلوده در سه مقطع تحصیلی، توزیع آلودگیهای انگلی به صورت زیر بوده است:
                                                دبستان                                       راهنمایی                                    دبیرستان
ژیاردیا                                       69.34                                      66.46                                      67.80
نانا                                            20.28                                      15.85                                      22.04
اسکاریس                                   8.49                                        10.37                                      5.08
هیستولیتیکا                                5.66                                        7.93                                        8.47
اکسیو                                        4.72                                        4.27                                        1.69
تنیا                                            0.94                                        -                                               -
تریکوریس                                 0.74                                        0.61                                        -کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):