برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر همزمان هم کشتی و محیطهای کشت متوالی بر تکوین جنین های تک سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1382

کارفرما: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق دو مقاله تهیه و در کنگره های سراسری باروری و ناباروری ایران و پنجمین همایش علوم تشریحی ایران به صورت پوستر ارائه شده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تاکنون تلاشهای گسترده ای جهت تسهیل و بهبود بخشیدن به روشهای انجمادی جنینها به منظور نگهداری طولانی مدت آنها صورت گرفته است. همچنین جهت تکوین بهتر جنینها، پس از خارج شدن از انجماد، محیطهای مختلفی طرح ریزی و مورد آزمایش قرار گرفته است. از جمله این سیستم ها، سیستم کشت همزمان و نیز محیطهای کشت متوالی است. هدف مطالعه حاضر، بهبود تکوین جنینهای تک سلولی، پس از انجماد شیشه ای می باشد. به این منظور و به دلیل مزایای هر یک از دو روش کشت همزمان و کشت متوالی، میزان تاثیر بکارگیری همزمان این دو روش، بر روی تکوین جنینهای تک سلولی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این مطالعه، 24 ساعت پس از تزریق هورمون کوریونی انسانی (HCG)، جنینهای تک سلولی، از موشهای دارای پلاک واژنی گرفته شده نیمی از جنینها پس از انجماد به روش انجماد شیشه ای و با محلول اتیلن گلیکول 40% محیطهای کشت MEMa، MEMa+Vero، R1-R2، (R1-R2)+Vero و R1-(R2+Vero) و نیم دیگر به صورت منجمد نشده به گروه های فوق به استثنا R1(R2+Vero) انتقال داده شد و تا 120 ساعت پس از کشت آمار جنینها ثبت گردید. در پایان نتایج حاصل از گروه ها به روش Chi-Square با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از این آزمونها به شرح زیر بود. در گروه غیر انجمادی در محیط MEMa و MEMa+Vero به ترتیب 15% و 32% و در محیط R1-R2، (R1-R2)+Vero بترتیب 69% و 73% جنینها به مرحله بلاستوسیست رسیدند. همچنین درگروه انجمادی در محیط MEMa و MEMa+Vero بلاستوسیستهای بدست آمده بترتیب صفر و 12% و در محیطهای R1-R2، (R1-R2)+Vero، R1-(R2+Vero) بترتیب 5%، 51% و 29% بلاستوسیست بدست آمد. از مجموع دست آوردهای این تحقیق می توان به این نتیجه رسید که محیط MEMa، محیط مناسبی برای کشت جنین تک سلولی نبوده ولی بکارگیری هم کشتی به همراه این محیط می تواند سبب برطرف شدن ایست تکوینی ناشی از نامناسب بودن محیط گردد. همچنین محیطهای R2 و R1 مناسب تکوین جنینهای تک سلولی می باشند و و هم کشتی سبب بهبود شرایط این محیط کشت برای جنینهای منجمد شده نمی شود. ولی هم کشتی در مورد جنینهای تک سلولی منجمد شده کمک موثری به تکوین آنها نموده و حضور آن در محیط کشت کاملا ضروری بوده است و سبب کاهش چشمگیری در میزان دژنراسیون جنینها خواهد شد.کلیدواژگان: انجماد شیشه ای، هم کشتی، جنین تک سلولی، محیط کشت های متوالی

 
 
Title:

The effect of simultaneous co-culture and sequential media on the development of vitrified 1-cell mouse embryoAbstract:

In the present study the effects of simoltaneous co-culture and sequential media on the development of vitrified one-cell mouse embryo were studied. Preimplantation embryos from several mammalian sepcies could be removed from the female tract and successfully vitrified and cultured in vitro. The zygot is very sensitive and need to have safe cryopreservation and a suitable culturing method after thawing. Experiments were conducted to find a suitable culture system for post-thaw of one-cell mouse embryos one-cell mouse embryos obtained from hyperstimulated mice oviducts and the embryos were divided into vitrified and unvitrified groups, as follows: 1) One-cell mouse embryos were vitrified with EFS 40% solution (ethylene glycol-ficoll-sucrose) and diluted with 0.5 M sucrose solution. Thawed embryos were transferred into MEMa and R1-R2 media with or without co-culture. [MEMa, MEMa+Vero, R1-R2, (R1-R2)+Vero, R1-(R2+Vero)]. 2) Fresh embryos were transferred to the same media except the last one [R1-(R2+Vero)]. Embryo developmental rate was scored during 120 h post-thaw. In vitrified groups, the highest developmental rate was seen in (R1-R2)+Vero and the lowest one was seen in MEMa medium. Fresh co-cultured embryos in MEMa medium, were able to vitrified developmental block, while embryos were blocked in MEMa. There was no significant difference in the developmental rate of non-vitrified embryos co-cultured with Vero cells comparing to those cultured on R1-R2 medium.Keyword(s):