برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سونوگرافیک آندومتر در زمان ET و نقش آن در باروریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی جراحی زنان، نازایی

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مردادماه 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

مقاله ای تحت همین عنوان تهیه شده و در «هفتمین کنگره ناباروری - سال 1375» و «کنگره نازایی خاورمیانه» ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

برای بررسی ضخامت و نمای آندومتر در روز انتقال جنین، جهت دستیابی به ضخامت و نمای خاص آندومتر که افزایش درصد باروری را در IVF بدنبال داشته باشد با طرح آماری کاملا تصادفی در زنان نازای مراجعه کننده به موسسه رویان در سالهای 75-74 که تحت درمان IVF قرار گرفته بودند و علت نازایی آنها، لوله ای و یا عامل مرد بود. در روز انتقال جنین با پروب ترانس واژینال 7.5MH و دستگاه سونوگرافی آلوکا 650 سونوگرافی از آندومتر (رحم) بعمل می آمد و مقطع طولی رحم مشخص می گردید. سرویکس و کانال آن نیز رویت می شد. بعد از دیدن رحم با سونوگرافی و تعیین مقاطع مختلف آن، مقطع طولی رحم از فوندوس تا ناحیه سوراخ داخلی سرویکس دیده می شود. سپس با استفاده از مثابه پر، قدام و خلف آن تعیین می گردید و ناحیه ایسم و فوندوس جدا و مشخص می شد. سپس در ناحیه فوندوس بیشترین ضخامت تعیین شده و اندازه گیری می شد و همچنین وضعیت و نمای آن به صورت زیر مشخص و ثبت می گردید. 1- تعیین تعداد خطوط آندومتر - یک خطی – دوخطی - سه خطی 2- دیدن خط آندومتر که نشانه کاویته داخلی آندومتر می باشد 3- تعیین وضعیت آندومتر از نظر اکوژینستی به صورت هیپراکو - هیپواکو.
آندومتر نیز به سه فاز یا نما جهت سهولت بررسی تقسیم گردید:
1- فاز ثانویه پرولیفراتیو
Late proliferative
2- فاز اولیه ترشحی
Early secretory
3- فاز ثانویه ترشحی
Late secretory
ضخامت های اندازه گیری شده بین 17-18 میلی متر در افراد مختلف در تغییر بود.
داده های مربوط به ضخامت آندومتر در نماهای مختلف بطور جداگانه با روش
t test student تجزیه و تحلیل آماری شدند. در یافته های مربوط به افرادی که حامله شده بودند و افراد غیرجامعه (نتایج مثبت و منفی درمان) اختلاف معنی داری مشاهده نشد و در مجموع، ضخامت آندومتر در هر سه فاز یا نماد موارد مثبت منفی مورد مقایسه قرار گرفتند. میانگین ضخامت آندومتر برای موارد مثبت 12.21 میلی متر و برای موارد منفی 11.89 میلی متر بود که با استفاده از آزمون t test student اختلاف معنی داری مشاهده نشد و ضخامت معینی از آندومتر که در آن احتمال باروری بیشتر باشد تعیین نگردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Evaluation of endometrium By sonography at time ofAbstract:

Keyword(s):