برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت فقر مطلق و آثار حذف یارانه بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با اجرای مجموعه سیاستهای موسوم به تعدیل اقتصادی، در چارچوب برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، یارانه بسیاری از کالاها حذف شده است، و حذف یارانه مهمترین کالاهای اساسی، یعنی نان، سوخت و دارو نیز در چشم انداز قرار دارد. درباره پیامدهای اجرای چنین سیاستی دودیدگاه مختلف وجود دارد:
دیدگاه اول، بر این باور است که با حذف یارانه کالاهای مذکور، قیمت گذاری آنها تصحیح و در بلند مدت به تولید بیشتر و رونق اقتصادی منجر می شود. دیدگاه دوم، بر این باور است که به دلایل زیر اجرای چنین سیاستی در مجموع آثار منفی در کل اقتصاد به جای می گذارد:
الف) کشش ناپذیربودن عرضه کالاهای اساسی نسبت به قیمت آنها
ب) ضروری بودن این کالاها در سبد کالای مصرفی خانوارها
ج) تاثیرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم که به افزایش خط فقر منجر می شود.
در این مطالعه، دو دیدگاه رقیب آزمون شده است. در این راستا، ابتدا منحنیهای انگل و تقاضای کالاهای مذکور، جهت آزمون فرضیه های (الف) و (ب)، برآورد شده است. نتایج به دست آمده، موید فرضیه های مذکورند. همچنین برای آزمون فرضیه (ج) ابتدا خط فقر برای سال 1373 برآورد و سپس با اعمال فرض هایی تاثیر حذف یارانه کالاهای نان، سوخت و دارو بر خط فقر برآورد شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهند که اجرای چنین سیاستی به دلیل تاثیرات تورمی مستقیم (افزایش قیمت کالاهای مذکور) و تاثیرات تورمی غیرمستقیم (افزایش قیمت کالاهای دیگر)، حداقل خط فقر را به میزان 40 درصد افزایش می دهد که در صورت عدم جبران هزینه های افزایش یافته خانوارها از طریق پرداختهای جبرانی، خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر می روند. براساس نتایج بدست آمده، در سال 1373، در جامعه شهری و روستایی 18 و 21.3 درصد دچار فقر مطلق بوده اند که با اجرای این سیاست، به میزان بالاتری افزایش می یابند. بنابراین، نتیجه نهایی این مطالعه آن است که اجرای چنین سیاستی، سطح رفاه خانوارها را کاهش می دهد؛ در نتیجه توصیه می شود که از اجرای آن پرهیز گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Investigation of absolute Poverty Condition and thAbstract:

After performance of policies called economical adjustments in the frame of first and second social and economical development plans, many subsidies of goods are omitted, and omission of subsidiary of the most important basic goods: bread, drags and combus is also in foresight. There are two opproach about these policies:
The first approach believes that by omitting the subsidy of these goods, pricing system is corrected and it proceeds more production and economical boom in future
.
The second approach believes that these policy will have negative effects in economics, for these reasons
.
A: Inelasticity of basic goods supply to their prices
.
B: Necessary of these goods in the consumption goods of household
.
C: Inflation effect of this policy which in creases poverty line
.
In this survey these two approaches are tested
.
First, engines and demands curves of these goods, for resting assumptions and b is concerned: and the results comfirme the second approach. In order to test assumptions' the effects of omission of subsidies of bread, oil and drags, on poverty line is evaluated
.
Results prove that performance of this policy, because of the direct inflationary effects (increasing the price of these goods) and indirect (increasing other goods prices) will increase poverty line at least fourty percent, which in the case of none compensation of increasing costs of household, through compensated payments, more household will be under the poverty line
.
In 1373, the results shows that in urban and rural societies 18 and 21.3 percent respectively, are in absolute poverty, which these rates will increase after performing this policy. So, the final result of this survey is that such an policy will decrease welfare level, and inclusion is subjected to perform it
.Keyword(s):