برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
صباغ عبدالمجید (مسئول طرح)
سعادتی ندا (همکار طرح)
تمیمی پور حمید (همکار طرح)
لوری زاده محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش برای بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان شهر اهواز صورت گرفته است.
این تحقیق مشتمل بر شش فرضیه اصلی و سیزده فرضیه فرعی بود و جمعیت هدف شامل 800 نوجوان و جوان دختر و پسر (29-11 ساله) شهر اهواز (400 دختر 400 پسر، از هر کدام 200 نوجوان و 200 جوان) بودده که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی گزینش شدند. ابزارهای بکار رفته در این تحقیق شامل دو آزمون: الف) مقایسه جو عاطفی خانواده هیل برن، ب) آزمون تحول اخلاقی ما، می باشد. از آنجا که طرح تحقیق در زمره طرح های پژوهش همبستگی است. از فرمول های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی دو رشته ای و نقطه ای متناسب با فرضیه استفاده شد و سطوح آماری
a=0.01 و b=0.05 به عنوان سطوح معنی داری انتخاب گردیدند.
در این پژوهش چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تائید و بقیه فرضیه ها رد شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Survey the studies of the relation, family, effectAbstract:

Keyword(s):