برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی، تکثیر و بهینه سازی شرایط همزیستی سویه های منتخب قارچ میکوریزی با سویاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

پژوهشگران: 
شریفی مظفر (مسئول طرح)
یگانگی پریوش (همکار طرح)
رازقی جدید رقیه (همکار طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)
صداقت مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش پایانی طرح.

نتایج طرح در قالب گزارش نهایی تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

فسفر یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است که مقدار اشکال قابل جذب آن در خاک پایین میباشد و معمولا به صورت کود شیمیایی به زمین افزوده می شود. برخی میکروارگانیسم ها از جمله قارچهای اندومیکوریزی با محلول سازی فسفر یا افزایش جذب آن به گیاهان کمک می کنند.
در این طرح به منظور استفاده از میکوریز در جهت تامین فسفر مورد نیاز گیاه، از خاک مناطق مختلف کشت سویا نمونه برداری شد و اقدام به خالص سازی قارچ اندومیکوریزی و تکثیر آنها شد از آنجا که جداسازی و کشت این قارچها تنها در حضور میزبان صورت می گیرد مراحل خالص سازی و تکثیر به کندی و سختی امکان پذیر است. در این تحقیق یک گونه قارچ اندومیکروزی همزیست سویا خالص سازی شد و سپس شرایط مناسب جهت رشد و تکثیر بررسی شد و به کمک میزبان مناسب سورگوم تکثیر یافت. پس از شناسایی قارچ مذکور با نام علمی گلوموس اتونیکاتوم شرایط همزیستی بهینه برای سویا نیز بدست آمد و مشخص شد قارچ مذکور در
pH متمایل به اسیدی، دمای 25-20 درجه سانتی گراد، روشنایی بالا و فسفر کم به خوبی با سویا همزیست می شود. علاوه بر بررسی شرایط رشد و همزیستی، تاثیر مذکور بر میزان رشد سویا و مقدار جذب فسفر بررسی شد. نتایج نشان داد این قارچ در شرایط کمبود فسفر می تواند حدود 49 درصد رشد گیاه را افزایش دهد.
از آنجا گلوموس اتونیکاتوم علاوه بر سویا با گیاهان زراعی دیگر نیز همزیست می شود تولید این قارچ به صورت کود بیولوژیک برای مزارع سویا و برخی گیاهان زراعی دیگر پیشنهاد می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Isolation, Propagation and Optimaizing of SymbiotiAbstract:

Phosphorus is necessary for plant growth but soluble phosphor content is low Chemical fertilizers are used in agriculture for compensation of this deficiency. Some of the soil microorganisms such as mycorrhizal fungi phosphate solubilizing bacteria increase plant growth by phosphate solubilization and absorption.
In this research we isolate spores of mycorrhizal fungi from soil of some soybcan cultivated areas. We purified and propagated an endomycorrhizal fungi (Glomus etunicatum) by inoculation of isolated spores with sorghum root as a host plant. Optimum condition of pH, temperature radiation and soil phosphorus content for colonization of this fungi with soybean root was achieved.
The most percentage of colonization was observed in pH=6.5, temprature 20-25°C, radiation 12000 (Lux) and 10 mM phosphorus. In this condition G etunicatum increased soybean growth and phosphorus absorption 33 and 60 percente respectively.Keyword(s):