برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تجزیه و تحلیل نقطه ای و منطقه ای جریان رودخانه های واقع در حوضه آبریز خلیج فارس (جلد دوم)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

هدف از تهیه این مجموعه همچنان که در مقدمه توضیح داده شده ارایه پارامترهای محاسبه شده هیدرولوژیکی ایستگاههای هیدرومتری می باشد نه تدوین یک کتاب هیدرولوژی با مطالب تئوری لذا از توضیح و کاربرد فرمول ها و روابط مورد استفاده با ذکر جزئیات صرف نظر شده و فقط به توضیحات مختصری در بعضی از زمینه ها اکتفا شده است و جهت مطالعه علاقه مندان به جزئیات فرمول ها و روش های مورد استفاده شده اقدام به معرفی مراجعی در هر زمینه شده است.
ایستگاههای هیدرومتری انتخابی جهت تحلیل نقطه ای در حوضه آبریز خلیج فارس ایستگاههایی هستند که حداقل دارای ده سال آمار جریان روزانه بوده البته این ایستگاهها شامل جریان چشمه ها نمی باشند (مگر چشمه های پر آبی که منبع اصلی تغذیه رودخانه اصلی حوضه آبریز می باشند). لیست مشخصات ایستگاههای هیدرومتری انتخابی جهت تحلیل در جداولی تنظیم و موقعیت آنها در نقشه ای با مقیاس
1:2.00000 (نقشه شماره 1) نشان داده شده است.
نحوه محاسبات جریانهای روزانه بدقت بررسی و نتیجه بهمراه پیشنهاداتی ارایه شده است. جریانهای روزانه محاسبه شده ایستگاههای هیدرومتری بدقت بررسی و موارد مورد تردید با اسنادی از قبیل قرائت اشلهای صبح و عصر و سیلابهای دو ساعته کنترل گردیده و برای هر ایستگاه جریانهای تصحیح شده و نحوه تصحیح آنها در جدولی ارایه شده است.
مقادیر جریانهای لحظه ای محاسبه شده با اوراق سیلابهای دو ساعته کنترل و سپس رابطه جریانهای یک روزه و لحظه ای محاسبه شده و برای سالهایی که مقدار جریان لحظه ای ارایه نشده اند از رابطه مزبور محاسبه گردیده اند.
کمبود آماری جریانهای روزانه ایستگاههای هیدرومتری تحلیل شده در دوره مشاهده انتخابی با توجه به مورد کمبود از روش مناسبی محاسبه شده است.
پارامترهای هیدرولوژیکی محاسبه شده نقطه ای پارامترهایی هستند که در تعیین سیاستهای اجرایی پروژه های مختلف عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند. پاره ای از پارامترهای محاسبه شده عبارتند از: (متوسط، حداقل، حداکثر ماهیانه و فصلی و میانگینهای متحرک چند ساله و منحنی مجموع جریان و جریانهای حداکثر و حداقل چند روزه و منحنی دوام جریان در دوره مشاهدات انتخابی). بر روی سری جریانهای متوسط و حداکثر ماهیانه و فصلی و جریانهای حداکثر و حداقلهای چند روزه بر اساس بررسیهای انجام شده یک قانون احتمالی مناسب برازش داده شده است و رویدادهای احتمالی با دوره برگشت مختلف برآورد شده اند در این قسمت خاطرنشان می سازد انتخاب قوانین احتمالی صرفا بخاطر پیش بینی یک رویداد با احتمالی مشخص بوده است، البته با توجه به مشخصات آماری سری جریانهای مزبور از قبیل میانگین و انحراف معیار و ضریب چولگی سری حسابی و لگاریتمی متغیرها محاسبه و ارایه شده است تا در صورت تمایل مسئول پروژه با در نظر گرفتن خصوصیات پروژه بتواند قانون احتمالی مورد نظر خود را انتخاب جریان احتمالی را برای احتمالهای مختلف محاسبه نمایند.
برآورد حجم آبهای زیرزمینی تخلیه شده در دوره مشاهدات سالهای مرطوب و خشک، تعیین مشخصات سیلهای بزرگ و بارندگیهایی که این سیلها را ایجاد نموده است تعیین هیدروگراف طراحی برای دوره برگشت مختلف.
جهت انجام محاسبات به استثنای مراحلی که احتیاج به تصمیم گیریهای متعدد دارد از قبیل تکمیل کمبود آمار و بررسی انتخاب قانون احتمالی در بعضی موارد برنامه هایی بزبان فرترن تدوین گردیده است ورودی این برنامه ها مشخصات ایستگاه هیدرومتری و جریانهای لحظه ای و روزانه در دوره مشاهدات انتخابی می باشد. برنامه های مزبور با سیستم کامپیوتر (
HONY WELL) متعلق به شرکت خدمات کامپیوتری ایزیران اجرا گردیده است، متذکر می شود با اضافه شدن یک دوره چند ساله جریانهای روزانه به آمارهای موجود براحتی می توان با اجرای برنامه های تدوین شده جهت تجدید محاسبات اقدام نمود.
جهت رسم اشکال پاره ای از پارامترهای محاسبه شده در جهت تفهیم بهتر و تصمیم گیریهای متعدد اقدام به تدوین برنامه کامپیوتری به زبان فرترن جهت رسم اشکال مزبور نموده، این برنامه با سیستم کامپیوتری
CDC متعلق به دانشگاه صنعتی شریف اجرا گردیده است اما فعلا بعلت مشکلاتی از قبیل در دست نبودن کاغذ رسام و غیره موفق به رسم تمام اشکال لازم با سیستم مزبور نشده و به رسم تعدادی از اشکال ضروری با دست اکتفا نموده تا انشالله با رفع کمبودها در آینده بتوان از برنامه مزبور جهت رسم تمام اشکال لازم در طرح استفاده نمود.
نحوه ارایه نتایج تحلیل نقطه ای در حوضه آبریز خلیج فارس بدین ترتیب است که فعلا مجموعه مزبور را که جزییات مراحل انجام شده با ارایه یک نمونه در رودخانه بختیاری ایستگاه تنگ پنج تشریح می نماید جهت اطلاع و استفاده علاقه مندان به مسایل آبی عرضه نموده، نتایج تحلیل نقطه ای ایستگاههای هیدرومتری واقع در حوضه آبریز خلیج فارس در نشریه هایی که صرفا جنبه کاربردی در زمینه های تحقیقی و طراحی سازه های آبی داشته بطور جداگانه برای استانهای مختلف واقع در محدوده حوضه آبریز خلیج فارس بتدریج منتشر خواهد گردید.
از استفاده کنندگان و محققین محترم تقاضا دارم که هرگونه اشکال و نظرات اصلاحی خود را بصورت کتبی به اینجانب تذکر دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):