برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شبکه معابر شهر خرم آباد و راه های ساماندهی آنگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

شبکه معابر و سیستم حمل و نقل در ابعاد گوناگون توسعه، نقش مهمی دارند. پیوند دادن محل زندگی و اشتغال شهروندان یکی از کارکردهای عمده این بخش است، به همین خاطر در 3000 سال پیش از میلاد ساخت راه و استفاده مناسب از آن در دستور کار انسان قرار گرفت. امروزه این موضوع به یکی از مهمترین مباحث شهری دراکثر شهرهاتبدیل شده است. شهر 3370هکتاری خرم آباد، بدلیل توپوگرافی و مورفولوژی نامناسب شهری، ضعف فرهنگ شهروندی، مدیریت ناهماهنگ و فرسودگی بافت شهری دارای مشکلات اساسی در این زمینه می باشد. بطوریکه از مجموع 398.3 کیلومترطول شبکه معابر شهر صرفا 22.3 درصد نقش بالایی در رفت و آمدهای شهری داشته و 77.7 درصد نقش بسیار کمی در این راستا دارند. همچنین حدود 56.5 درصد وسایل نقلیه درون شهری سواریهای شخصی اند که معمولا کنترل کمتری روی آنها انجام می شود در حالیکه اتوبوسهای شهری 4.6 درصد و تاکسی ها نیز 9.3 را از لحاظ تعداد شامل می شوند. در این مقوله و بدلیل فرسودگی وسایل نقلیه عمومی 64.6 درصد مردم برای مسافرتهای خود از تاکسی استفاده می کنند.
این مسایل و نکات دیگری که مورد مطالعه قرار گرفت نشان از شدت و پیچیدگی مسایل ترافیکی شهر مخصوصا محدوده مثلث ترافیکی (بخش مرکزی) که کمتر از 20 درصد مساحت شهر را شامل شده و حدود 60 درصد رفت و آمدها در آن انجام می شود، دارد. در این میان پیشنهاداتی از جمله هماهنگی در مدیریت شهر، تمرکز زدایی از بخش مرکزی شهر و ایجاد مناطق خدماتی شهری در مسیر 3 ورودی اصلی شهر، ایجاد پارکینگ های مکانیزه، آموزش فرهنگ شهروندی، راه اندازی شبکه اطلاع رسانی ترافیک، ایجاد تقاطع های ناهمسطح، حذف میادین سطحی و ایجاد میادین ارتفاعی و تعریض و بازسازی بخشی از معابر ارایه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Network Pathway and Transportation System in Dimension Various Develepment, have important role. Linking location Live and Busybody Citization is One of important functions in This Part, in This mind of 3000 years (B.C.) way Build and Suitable use of Them Pylon has a job Permission of human.
Nowadays this object has Reducted To one of most important Urban Converse. Khorramabad city where is 3370 hectar, in testimony Unsuitable topography and morphology Urban, in firmity of Cultural, Disharmonic management and exhaustion of Urbanit tissue has Basic Problems in This instance.
At as total of 398/3 length Network Pathway of city only 22/3 Percent has high role in city transportation and 77/7 percent have a more low role in This instance also tother 56/5 percent inside Resourses Urban are Personal Taxi That Generally morelow Control is done about them, Whereas Urban bus 4.6 Percent and Taxi 9.3 Percent inclusive of Phase category and at The reason exhaustion Public Vehicles, 64/6 Percent of People For The Their Travels Use Taxi. A This problems and another aspect that had studied show severity and compiexity traffic problems of city special in traffic triangle confine (C.B) that is inclusive more low 20 percent and Rang 60 percent.
Hence offers inclusive sharmonic of urban management,  low cent ralization of C.B and creation urban zone service in 3 trade entry city, creation Mechanist parking, tuition citization culture, creation traffic massaging network, creation interchanges , Deletion surface squares and to show the creation high squares and windingand Remark  partial of pathway.Keyword(s):