برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه موضوع کنترل و خودپایی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه و افراد غیر ورزشکارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
غفاری مظفر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه موضوع کنترل و خودپایی در ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و افراد غیر ورزشکار می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 150 نفر از ورزشکاران نخبه، غیر نخبه و افراد غیر ورزشکار ساکن استان اردبیل در سال 1385 می باشد که براساس سن، جنس، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و میزان درآمد با هم جور شده بودند.
روش تحقیق این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده و همچنین از روش همبستگی جهت بررسی رابطه بین متغیرها نیز استفاده شده است. ورزشکار نخبه و غیرنخبه و غیر ورزشکار بودن به عنوان متغیرهای مستقل، موضوع کنترل و خودپایی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.
برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه موضوع کنترل راتر و مقیاس خودپایی اشنایدر استفاده شد. در تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه نرم افزار spss استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمد:
۱- بین ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و افراد غیر ورزشکار در متغیر موضوع کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05).
۲- بین ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و افراد غیر ورزشکار در متغیر خودپایی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05).
۳- بین ورزشکاران نخبه سطح یک، سطح دو و سطح سه در متغیر موضوع کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05).
۴- بین ورزشکاران نخبه سطح یک، سطح دو و سطح سه در متغیر خودپایی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05).
۵- بین موضوع کنترل درونی با خودپایی در ورزشکاران (نخبه و غیرنخبه) و افراد غیر ورزشکار همبستگی منفی و معنی دار مشاهده شد (P<0.05).
۶- بین موضوع کنترل درونی با سن در ورزشکاران (نخبه و غیرنخبه) و افراد غیر ورزشکار همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (P<0.05).
۷- بین خودپایی با سن در ورزشکاران (نخبه و غیرنخبه) و افراد غیر ورزشکار همبستگی معنی دار مشاهده نشد (P<0.05).
۸- بین موضوع کنترل درونی با سابقه ورزشی در ورزشکاران (نخبه و غیرنخبه) همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (P<0.05).
۹- بین خودپایی با سابقه ورزشی در ورزشکاران (نخبه و غیرنخبه) همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (P<0.05).کلیدواژگان: موضوع کنترل، خودپایی، ورزشکار نخبه، غیر نخبه، غیر ورزشکار

 
 
Title:

Comparison of Self-Monitoring and Locus of Control among the Elite, Non-Elite Athletes and Non-AthletesAbstract:

The main objective of the present study was to compare locus of control and self-monitoring among the elite athletes, non-elite athletes and non-athletes. The sample in this study included 150 residents of Ardebil Province which were composed of elite athletes, non-elite athletes and non-athletes who were selected randomly. This study was a causal-comparative and elite athlete, non-elite athletes and non-athletes were independent variables and locus of control and self-monitoring were the dependent variables of the study. To collect date, Rotter questionnaire and Snyder self-monitoring scale were used by the investigators. The results of the study showed that there was a significant relationship among elite athletes, non-elite athletes and non-athletes (P<0.05). Locus of control in elite athletes was more internal and in non-elite athletes it was more internal than non-athletes. Elite athletes, non-elite athletes and non-athletes differed significantly concerning self-monitoring (P<0.05). Self-monitoring in elite athletes was higher than that of both non-elite athletes and non-athletes and also non-elite athletes enjoyed more self-monitoring than non-athletes. There was a negative significant correlation between locus of internal control and self-monitoring in elite athletes, non-elite athletes and non-athletes (P<0.05). There was also a positive significant correlation between locus of control and the sport history among elite and non-elite athletes (P<0.05). There was a positive significant correlation between the locus of control and the age of elite athletes, non-elite athletes and non-athletes (P<0.05). However, there was not a significant correlation between self- monitoring and the age of elite athletes, non-elite athletes and non-athletes.Keyword(s): self-monitoring, locus of control, elite athletes, non-elite athletes and non-athletes