برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات رخساره پلاژیک و رادیولاریت ها در ایالت سهل آباد (شرق ایران)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان جنوبی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

سن جایگیری موثر افیولیتی و زمان بسته شدن حوضه اقیانوس سیستان تعیین شده و نتیجه علمی و مهمی در تفسیر پلوژئوگرافیکی و پالئوتکنیک منطقه را به همراه داشته است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2223006-2221020-0561

نشانی سازمان مجری: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس، جنب فروشگاه فرهنگیان
 

چکیده:

ایالت سهل آباد در زون سوچوری سیستان (اقیانوس سیستان) واقع شده است. این زون متعلق به سوچور آلپ سنوزوئیک می باشد (Sengor et al, 1988). از طرفی زون سوچور سیستان بین دو بلوک افغان و لوت واقع شده است.
در اینجا چندین مقاطع زمین شناسی رخنمون شده ، نظیر مقا طع فنود، اشکفتو، کوه زر و مقاطع کوه آتشکده جهت مطالعه رخساره رسوبات پلاژیک تهیه شده است. لذا سه تا پنج مقاطع به منظور تشخیص انواع سکانس و نوع سنگها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
سه رخساره نظیر رخساره عمیق دریایی (رخساره پلاژیک)، ملانژافیولیتی در بردارنده، چرتهای رادیو لردار و رخساره دوباره رسوب گذاری شده یعنی با ته نشینی مجدد (توربیدیت و دبریت) دراین ایالت تشخیص داده شده است.
این تحقیقات تجمع رادیولرها و فرامینی فرها را در چند ناحیه و مقطع در شمال و جنوب بیرجند از ایالت سهل آباد را مورد بررسی قرار می دهد.
چرتهای قرمز مقطع فنود باسن آلبین- سنومانین، توسط رخساره با رسوب گذاری مجدد (رخساره شبه فلیش) پوشیده شده است و کنتاکت زیرین این مقطع بطور  پیوسته با پیلولاوا دیده شده است.
در مقطع اشکفتو، ملانژافیولیتی شامل بازالت اقیانوسی ( پیلولاوا) و چرتهای قرمز رادیولر ها به خوبی رخنمون شده اند. یک تجمع رادیودار مربوط به زمان آلبین پسین در این مقطع گزارش شده است. این بخش توسط رسوبات دوباره رسوب گذاری شده باسن پالئوسن بطور ناپیوسته پوشیده شده است. بخش زیرین مقطع گسله است.
مقطع کوه زر، شامل یک سکانس لایه بندی شده از چرتهای سبز رادیودار، سنگ آهک میکریتی فرامینی فردار، پلیت، ماسه آهکی، کا لکارنیت و آهک رسی می باشد. این سکانس بر روی رخساره دوباره رسوبگذاری شده به سن ائوس تراست شده است ولی رأس سکانس توسط  گسل قطع شده است.
دو مقطع دیگر از کوه آتشکده مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاطع با علایم مقطعA  و B معرفی شده است و در هر دو مقطع آهک های حاوی فرامینی فرا پلانکتونی و سنگ های رسوبی سیلسی حاوی رادیولر بطور مرتب رویهم انباشته شده اند.
در مقطعA ، سکانس شامل توالی اهک حاوی فرامینی فرا و رادیولاریا و توف سبز با بین لایه های از سنگ های ولکانو رسوبی است. بطرف بالاسکانس، گسترش آهک های کرم رنگ دانه ریز فراوان می باشند. واحد رسوبی مقطع A بطور پیوسته بر روی توف و باز الت قرار دارد و راس سکانس توسط سنگ های کنگلومرایی پوشیده می شود.
مقطع B، شامل توالی توفهای سبز با بین لایه هایی از چرت های رادیودارقرمز رنگ است. آن توسط آهک های خاکستری رنگ شامل فرامینیفرا پلانکتونی و رادیولریا ادامه می یابد.
راس سکانس توسط کنگلومرا بطور ناپیوسته پوشیده شده و سپس یک بخش جریان دبریتی بر روی آن قرار می گیرد.
این تحقیقات اطلاعات جدیدی در مورد تشخیص بیو استراتیگرافی  چرتهای رسی و آهک های دانه ریز و پلیت از این منطقه در اختیار ما قرار می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):