برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی گرایشهای فرهنگی زنان شهر خرم آبادگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
سیاه پوش امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

نوع گرایش فرهنگی بین اقشار مختلف جامعه آثار و تبعات خاصی در پی خواهد داشت. زنان جایگاه ویژه ای در این میان دارند. سمت و سوی گرایش زنان نسبت به ارزشهای اجتماعی می تواند جهت تحولات اجتماعی آن جامعه را مشخص کند. در شهر خرم آباد این قشر دارای جایگاه خاصی است و نقشهای متعدد سنتی و نیز نقشهای محول جدیدی که به زنان داده شده اهمیت امر را صد چندان ساخته است. در شرایط کنونی نرخ تحولات فرهنگی در بین مردم خرم آباد بسیار سریع است. بخشی از تحولات مثبت و تکاملی و بخش دیگر منفی و تنازلی است.  مساله اصلی این است که زنان شهر خرم آباد چه نوع گرایش فرهنگی دارند و چه تفاوتی بین اقشار مختلف زنان از این لحاظ وجود دارد؟ در عین حال چه عوامل احتمالی را می توان در شکل دهی به این گرایشات موثر دانست؟ آیا اساساً می توان ادعا کرد که زنان این شهر به فرهنگ غربی گرایش دارند یا خیر؟
روش تحقیق: روش تحقیق در طرح حاضر پیمایشی است. در این طرح ابتدا بر اساس مطالعات نظری و چارچوب مورد قبول، مفاهیم تعریف و گویه ها جهت مقایسه گرایشات فرهنگی استخراج گردیده است. گویه ها در قالب طیف لیکرت تدوین و تنظیم شده است
.
روش گردآوری اطلاعات: اطلاعات از طریق پرسشنامه که تمام سوالات آن بسته بوده گردآوری شده است
.
 روش نمونه گیری: جامعه آماری: شامل همه افراد بالای 15 سال ساکن در شهر خرم آباد در زمان طرح می باشد (همه کسانی که اهل خرم آباد هستند).
از روش نمونه گیری مختلط استفاده شده است. بر اساس اهداف طرح و متغیرهای مهم مورد بررسی و نیز با توجه به محدودیت زمانی و هزینه طرح از روش واحدی نمی توانستیم استفاده کنیم. در بخشی از جامعه افراد نمونه بر اساس روش سهمیه ای و در بخش دیگر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند
.
حجم نمونه: حجم نمونه  برابر با 299 نفر می باشد
.
یافته های طرح: در این تحقیق میزان گرایش به دو فرهنگ اسلامی و فرهنگ اومانیستی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد میزان گرایش به فرهنگ اسلامی در بین زنان شهر خرم آباد بسیار بالاست و میزان گرایش به فرهنگ اومانیستی بسیار کمتر است. البته ابعاد مختلفی مورد سنجش قرار گرفت. مبتنی بر یافته ها گرایش به تمام ابعاد یکسان نیست. به عنوان مثال گرایش به مبانی اسلامی بالاست ولی خود مبانی دارای اجزا و عناصر مختلفی است که در هر بعد میزان گرایش متفاوت است. یا در مورد وضعیت زنان به طور کلی گرایش به پذیرش ویژگیهای زن ایده آل از نظر اسلام بسیار بالاست ولی تمایل به پذیرش ضوابط اسلامی اشتغال زنان هر چند بالاست ولی نسبت به سایر ابعاد کمتر است
.
هدف طرح فهم نوع گرایش فرهنگی در بین زنان خرم آباد بوده است. یافته ها نشان می دهد که پاسخگویان گرایش بالایی به فرهنگ اسلامی داشته و میزان تمایل به شاخصهای فرهنگ اومانیستی بسیار پایین است.
در مجموع یافته ها نشان می دهد که برخی از متغیرها همبستگی بالایی با نوع گرایش فرهنگی افراد دارند. در برخی ابعاد این گرایش قوی و در برخی نیز ضعیف است یا اساسا هیچ رابطه معناداری مشاهده نمی شود
.کلیدواژگان: فرهنگ، گرایش، فرهنگ اسلامی، فرهنگ اومانیستی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):