برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین محیط کشت مناسب جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوسگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
صابری نجفی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما تحویل داده شد.
تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی
پژوهشگران گروه زیست فناوری قارچ های صنعتی در طی این طرح موفق به کسب دانش فنی کشت قارچ موناسکوس پورپورئوس و تولید رنگ قارچی از آن شدند. پس از انجام موفقیت آمیز این طرح، قارچ موناسکوس پورپورئوس به یکی از اهداف مهم تحقیقاتی تبدیل شده است. این طرح سبب شد تا این ایده مطرح شود که در آینده نزدیک درباره تولید نیمه تجاری رنگ های حاصل از این قارچ کار شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

قارچ های تشکیل دهنده جنس موناسکوس منبع قابل توجهی از رنگ های خوراکی ـ دارویی محسوب می شوند. بدیهی است که قبل از انتخاب هر سویه جهت تولید رنگ، توجه به این موضوع ضروریست که سویه انتخابی قادر به تولید مقدار قابل توجهی رنگ باشد. برای تحقق این موضوع انتخاب محیط کشت مناسب برای تولید رنگ بیشتر، اهمیت بسیار دارد زیرا نوع منبع کربن، نیتروژن و فسفر در میزان تولید رنگ تعیین کننده است.
در این پژوهش نحوه رشد گونه موناسکوس پرپورئوس سویه 1603 در 8 محیط کشت انتخابی (
YpSs، ترکیبی، سابورو، G25N، نوترینت آگار، PDA، CYA و Myco) به منظور تعیین مناسب ترین محیط کشت جهت تولید رنگ توسط این سویه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که از بین این محیط ها سه محیط کشت Myco، ترکیبی و سابورو بهترین شرایط را جهت تولید رنگ نشان دادند. براسا س مطالعه حاضر و با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که محیط های Myco و سابورو شرایط مناسب تری را برای رشد سویه مذکور جهت تولید رنگ نسبت به سایر محیط ها می توانند فراهم نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Abiltiy of different media to support the growth and the yield of pigment production in Monascus purporeusAbstract:

Fungi from the genus Monascus are a promising source for natural additives and Pharmacological effects. There is no gainsaying that, befor effectively applying Monascus to foods and drugs, it is important to select strain which produces large amounts of biopigments. In addition, carbon and nitrogen sources, and pH have been shown to influence pigment production by Monascus purpureus.
In this study we have shown the ability of different media to support the growth and the yield of pigment production. In this research the growth of Monascus purpureus 1603 in eight selected media (PDA, Nutrient Agar, YpSs, CYA, combination media, Sobouraud dextrose Agar, Mycobiotic, G25N) was observed in order to identify the most suitable media for the production of pigment by this strain. It was found that the three media (Combination media, Mycobiotic, Sobouraud dextrose Agar) demostrated the best Condition for the production of pigment. According to the results obtained, the present study revealed that Mycobiotic and Sobouraud dextrose Agar can prepare better grounds for the growth of the above mentioned strain in comparison with other media.Keyword(s):