برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از بحث گروهی متمرکز (FGD) جهت کشف دیدگاههاى مادران در مورد تغذیه کودک تهران - 1383گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی سلامت کودک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

تغذیه در جوامع امروزی نقشی اساسی را در سلامت جسمی و روحی افراد بازی می کند. سلامت و بهداشت تغذیه در کودکان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا عدم برآورده شدن نیازهای غذایی در دوران کودکی می تواند باعث انواع اختلالات رشد (لاغری - کم وزنی - افزایش وزن - چاقی و...) و اختلالات روحی و رفتاری در سالهای بعدی گردد. لذا اهمیت آگاهی دادن به جامعه در مورد تغذیه به ویژه تغذیه کودک پررنگ تر جلوه می کند.
از آنجا که تدوین برنامه های مداخله ای مناسب نیاز به انجام بررسی های پایه ای و شناخت ساختار فرهنگ جامعه مخاطب دارد. لذا این طرح جهت پی بردن به فرهنگ غذایی و دیدگاههای مردم (بخصوص مادران) در این زمینه پیشنهاد شده. این مطالعه یک بررسی کیفی است که به روش
FGD (بحث گروهی متمرکز)  بر روی گروهی از مادران تهرانی که کودکانی در مقطع ابتدایی دارند انجام می شود. نخست اطلاعات لازم از طریق انجام مصاحبه های فردی (IDI) با افراد کلیدی و متخصصین بدست آمدند و سپس بر اساس خطوط کلی و محورهای تعیین شده، بحثهای گروهی با مادران انجام شدند. اطلاعات بدست آمده در این بحثها پس از بازخوانی و تکمیل از روی نوارهای ضبط شده در جلسات مورد ارزیابی قرار گرفتند و نظرات و باورهای مادران در جداول توزیع فراوانی دسته بندی شدند. اطلاعات بدست آمده نشان دادند که مادران تهرانی شرکت کننده در مطالعه علی رغم اینکه اغلب از سطح تحصیلات متوسطه یا پایین تر برخوردار بودند. دانش عمومی خوبی در مورد تغذیه داشتند اما بنظر می رسد این دانش به ویژه در برخی جنبه ها (مثل نحوه پخت غذا، مصرف غذاهای آماده و مصرف میان وعده ها و...) به عملکرد و رفتار تبدیل نشده اند یک مطالعه کمی (Kap) می تواند نقایص موجود را بهتر نشان داده و طراحی برنامه های آموزشی مناسب را در آینده پی ریزی کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

using focus groups to explore mothers’ opinion about child nutrition Tehran - Iran 2004 health & Development research centerAbstract:

Introduction: Nutrition has an important role in physical and mental health. children, because of their critical condition, are more engaged in nutritional problems and related outcomes. Mothers as food gate keepers, have the most important role in food programming so their perfect knowledge and behaviour could promote nutritional and health status of children. Material & Methods: In this qualitative study basic information were gathered through in depth interviews with key persons (2 nutritionists, 2 pediatrists and 2 pediatric phsychologyists) and then main lines for FGD were determined: The factors effecting child nutrution, food priorities, fast foods, the factors effecting nutritional health, food substitutions, the factors effecting weight, and information sources. focus group discussions were then run according to these lines. after each session the data was completed from recorded tapes.
Results: In mothers opinion (29.7%), the most important factor effecting child nutrition is general knowledge of mother which is not directly related to her educational level. the most important factors determining child food priority according to their belief, are child taste and interest (41%) It seems that most of these mothers think that food keeping and cooking methods have most important role in nutritional healt 26% and 25% respectively.
40% of these mothers lay stress on the role of nutrition and physical activity as the most effective factors on body weight and only 13.2% of them are familiar with the role of inheritance
.
63.5% of them know the role and food sources of Ca and 56% are familiar with role and importance of proteins, which seems to be partly because of media propaganda. less than 04% has some information about other micronutrients and vitamins. 5% of them never use fast foods but 95% inspite of personal desire use them occasionally because of children interest.
The most frequent snak used by theses children is milk (49%) the most popular information sources are radio and T.V. programs, but the most interesting choice for mothers is face to face education (14%).
Conclusion: The results show that mothers participating in study, inspite of their intermediate or lower educational level, had good knowledge about nutrition, although it seems that in some aspects (ex; cooking methods, fast foods and snaks, ect (this knowledge hasen’t yet changed into practice and behaviour. A quantitative (kap) study could highlight existing problems to design next programs
.Keyword(s): Nutrition, Focus group, Children, Mothers