برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از خطوط اصلی شبکه های جمع آوری فاضلاب به عنوان راکتور هوادهی، با هدف صرفه جویی اقتصادی در ساخت سیستم تصفیه فاضلاب و پیشگیری از خوردگی و تخریب شبکه هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی عمران و محیط زیست

پژوهشگران: 
حسینی سیدمحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل واگذاری است.
تعریف پروژه تکمیلی (در دست تهیه)


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

رژیم های حاکم بر راکتورهای تصفیه فاضلاب به دو بخش رژیم نهرگونه (Plug Flow) و اختلاط کامل (Complete Mixed) تقسیم می گردد. با توجه به اینکه معادله حاکم بر تصفیه فاضلاب عمدتا درجه دو (2) محسوب می گردد، با افزایش غلظت مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، کارایی سیستم افزایش خواهد یافت. در این تحقیق به منظور کاهش هزینه های احداث سیستم تصفیه فاضلاب شهری و همچنین پیشگیری از خسارات سرسام آور ناشی از تخریب شبکه های انتقال فاضلاب در اثر ایجاد شرایط بیهوازی و پدیده «خوردگی تاج لوله»، ایجاد سیستم هوادهی و برگشت لجن مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که با اجرای این سیستم در شبکه های طولانی، هزینه های احداث سیستم تصفیه فاضلاب به میزان 50 درصد کاهش یافته و تخریب شبکه ناشی از خوردگی تاج لوله به نزدیک صفر درصد
(0%) کاهش می یابد. هوای مورد نیاز جهت ایجاد سیستم هوازی برای دبی حداقل 18 و حداکثر 1285 لیتر در ثانیه، 860 متر مکعب در دقیقه برآورد گردید. محدودیت اجرای طرح در شبکه های جمع آوری کوتاه، زمان ماند کافی می باشد که با احداث سرریز کنترل سطح جریان قابل تنظیم خواهد بود.کلیدواژگان: شبکه جمع آوری فاضلاب، راکتور هوادهی، خوردگی تاج لوله

 
 
Title:Abstract:

Regimes ruling wastewater treatment reactors are divided to two groups: plug flow and complete mixed, because the equation of waster water treatment is a second order equation, by increasing the concentration of biodegradable organics matter, the systems 9 efficiency develops. In this research, creating the system of aeration and sludge return studied for decreasing the costs of building civil sewage treatment and preventing the high damages of destroying sewage transition nets due to creating anaerobic conditions and the phenomenon of "pipe crown corrosion".
The research results show that execution of this system in long sewer reduces the costs of building sewage treatment plant to 50% and destruction of network due to pipe crown corrosion to 0%. The needed air for creating aerobic system of flow of at least 18 and at most 1285 liter per second was evaluated 860m3/min. The limitation of executing plan in short sewer, is an enough detention time that is regulated by building the over flow of flow control.Keyword(s): Sewer, Aeration Reactor, Pipe Crown Corrosion