برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید سدیم مونوفلوئوروفسفات در مقیاس بنچگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزاش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه تولید سدیم مونوفلوئوروفسفات (Na2PO3F) در مقیاس بنچ می باشد که به عنوان یک ماده ضد باکتری و قارچ کش در صنایع بهداشتی به ویژه در ساخت خمیردندان های فلوئوردار کاربرد دارد.
در این پروژه، با استفاده از نتایج فاز آزمایشگاهی طرح، فرآیند ذوب به عنوان مناسب ترین فرآیند انتخاب شد و عوامل موثر بر روش مذاب مشخص گردید. سپس مبانی لازم برای طراحی بطور جامع بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل و با انجام محاسبات، واحد تولید
SFP طراحی و نقشه های عملیاتی تهیه گردید. بر مبنای طراحی، راکتور ذوب و تجهیزات مرتبط ساخته شد و با انجام آزمایشات لازم که از طریق نرم افزار تاگوچی برنامه ریزی شده بود، محصول مورد نظر تولید گردید.
در تحلیل نتایج و بررسی اثر متغیرها مشخص شد که در روش بکارگیری شده، سه پارامتر دمای واکنش، زمان اقامت و نسبت مولی خوراک ورودی بر کیفیت و خلوص محصول موثرند و نسبت مولی نقش اساسی دارد.
پس از تعیین شرایط بهینه، کیفیت و خلوص محصول بدست آمده با نمونه خارجی و مرجع استاندارد
USP مقایسه شد. بازدهی عمل تقریبا 100% و خلوص SFP برای مصارف بهداشتی مناسب می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Purpose of this Project is Production of Sodium monofluorophosphate Na2PO3F (SFP) as a bacterides and a fungicides, specially, in fluorinated toothpaste in bench scale.
In this project, we selected fusion method for production SFP and designed fusion reactor and its equipment. Then we did several experimental based on Taguchi software and prepared desired production.
Results show that in applied method, three parameters conclude temperature of reaction, time and molar ratio, are important and the molar ratio is the most important.
Finally purity and quality of product was compared with SFP in USP grade. Yield is almost 100% and it is useful for hygienic uses.Keyword(s):