برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه ژئوشیمیایی توده های نفوذی استان اصفهان با روش تجزیه مولفه های اصلی جهت تفکیک توده های نفوذی عقیم از بارورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تقی پور بتول (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مدل
تدوین دو مقاله در همایش انجمن زمین شناسی ایران و کنفرانس بین المللی معدن شناسی در خاورمیانه و شمال آفریقا.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح در ابتدا به دنبال مطالعات کتابخانه ای، بررسی رساله های کارشناسی ارشد و دکتری، گزارشات انجام گرفته و مقالات موجود، جمع آوری اطلاعات از توده های نفوذی استان انجام گرفت. سپس با توجه به مطالعات انجام گرفته مناطق شاهد به عنوان توده های عقیم و بارور انتخاب گردید. منطقه هاشم آباد در جنوب نائین به عنوان منطقه بارور (دارای کانی زایی) و منطقه قهرود (جنوب شرق کاشان) به عنوان منطقه عقیم در نظر گرفته شد. این توده های نفوذی در ارتباط با  سنگ های دگرگونی از نوع اسکارن می باشند.
با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای محدوده مناطق مورد مطالعه مشخص گردید و سپس بررسیهای صحرایی انجام گرفت. در این مرحله پس از تعیین دقیق محدوده توده نفوذی و اسکارن های تشکیل شده نمونه برداری به صورت سیستماتیک از سمت توده نفوذی به طرف اسکارن در مناطق مورد مطالعه انجام شد. در مرحله بعدی مطالعات کانی شناسی، سنگ شناسی و بررسی روابط پتروگرافی انجام گرفت با توجه به این مطالعات کانیهای کوارتز، فلدسپار، بیوتیت، آمفیبول، مسکویت به عنوان کانیهای اصلی تشکیل دهنده توده ها شناسایی شده و بافت غالب موجود در آنها گرانولار می باشد. به منظور مطالعات ژئوشیمیایی تعداد 33 نمونه از منطقه هاشم آباد و 20 نمونه از منطقه قهرود برای آزمایشات 45 عنصری
ICP-MS به استرالیا ارسال گردید.
تجزیه و تحلیل های ژئوشیمیایی و آماری توسط نرم افزارهای
Min-pet, Surfer, Matlab و Minitab انجام گرفت. با توجه به نتایج مذکور ترکیب شیمیایی توده های نفوذی از گرانیتی تا گرانودیوریتی متغیر می باشد. اسکارن منطقه هاشم آباد از نوع  مس ـ آهن می باشد. همچنین با توجه به منحنی های توزیع پراکندگی عناصر در منطقه هاشم آباد تجمع عناصر کانسارساز از حواشی توده به سمت اسکارن افزایش یافته است. بطور کلی با مقایسه نتایج ژئوشیمیایی در دو منطقه هاشم آباد و قهرود منطقه هاشم آباد تهی شدگی از اغلب عناصر را نشان می دهد که به دلیل آبشویی این عناصر در توده نفوذی هاشم آباد در طی تشکیل اسکارن می باشد. همچنین با کاربرد روشهای آماری و مولفه های اصلی عناصر Cr, Ni در منطقه هاشم آباد غنی شدگی نشان می­دهدکه به عنوان شاخص کانی زایی در این منطقه می باشد در حالی که این عناصر در منطقه قهرود کاهش دارند. برعکس عناصر Th, U در منطقه قهرود غنی­شدگی نشان می دهد و در منطقه هاشم آباد رفتاری معکوس داشته که می توانند به عنوان شاخص های ژئوشیمیایی در این منطقه در نظر گرفته شوند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):