برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل جامعه شناختی روابط جنسیتی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تحلیل جامعه شناختی مناسبات جنسیتی در فیلم های سینمایی به دلیل آگاهی بخشی درباره روابط و ساختارهای اجتماعی همواره برای تحلیل گران اجتماعی جذاب بوده است. تحلیلگر اجتماعی سینما ممکن است از رویکردهای مختلفی به بررسی مناسبات جنسیتی تنیده شده در ساختار دراماتیک فیلم ها بپردازد. از یک رویکرد، تحلیلگر فیلم ممکن است به بررسی چگونگی بازنمایی مناسبات جنسیتی در فیلم ها بپردازد. تحلیلگر دیگری ممکن است به بررسی این مساله بپردازد که تصاویر ارایه شده از مناسبات جنسیتی در فیلم، چگونه واقعیت اجتماعی جنسیت را برمی سازند. در این پژوهش اما ، در قالب دو بخش جداگانه، هر دو وجه مطالعات سینمایی درباره جنسیت در تحلیل های مربوط به چگونگی بازنمایی ابعاد مختلف جنسیت و مناسبات جنسیتی در فیلم های سینمایی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تصویری است که سینمای پس ازانقلاب از روابط جنسیتی به مخاطبان ارایه می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که نابرابری های جنسیتی چگونه در کنش متقابل بازیگران زن و مرد در فیلم های سینمایی پس از انقلاب بازنمایی و برساخت می شود. از بعد نظری، بخش اول تحلیل ما وامدار نظریه فمینیستی و بخش دوم بر پایه رویکرد نظری جامعه شناس بزرگ و صاحب سبک ایروینگ گافمن شکل گرفته است. در بعد تجربی نیز، تعداد 62 حلقه فیلم از سینمای پس از انقلاب، براساس پرسشنامه معکوس ساخته شده بر مبنای مفاهیم و متغیرهای تحقیق، تحلیل محتوا گردید.
نتایج پژوهش اما، از یک سو امیدبخش و از سویی دیگر موجب نگرانی است. از یک رویکرد نظری (فمینیستی)، یافته های تحقیق حاکی از به وجود آمدن نوعی تغییر در جهت برابری جنسیتی در مناسبات زنان و مردان در فیلم های سینمایی پس از انقلاب هستند، اما از یک رویکرد دیگر(گافمنی)، به راحتی نمی توان تغییر برخی اشکال روابط زن و مرد را به برابری جنسیتی نسبت داد. بلکه آنجه در ظاهر برابری جنسیتی تلقی می شود، ممکن است رویه دیگری از عدم تقارن و نابرابری باشد.کلیدواژگان: روابط جنسیتی، جنسیت، نابرابری جنسیتی، مردسالاری، فمینیسم، نمایش جنسیت، مناسکی شدن فرمانبری، سینما

 
 
Title:Abstract:

Sociological analysis of gender relations in films always have been important for sociologists because of monitoring about social relations and structures. In the research, I try to investigate quality of gender relations in Iranian films in Iran after revolution. Fundamental question of research is that how gender equality are represented and constructed in interaction of men and women in Iranian films. Theoretical Framework in research Include two Theory: The first is Feminist Theory and the second is social constructionist approach of Erving Goffman. Then concepts, variable and hypothesis of research are defined and construct on feminist and Goffman theory. Method of research in here is content analysis that is analyzed number of 62 Iranian films by it.
Findings of research are both hoping and worrying, from the Feminist approach, findings of research show that gender relations have changed in forward equality between men and women. But from Goffman approach, appearance certain changes in forms of relations between men and women in Iranian films can not easily ascribed to gender equality, but in the fact, this changes can be just the other forms of gender inequality.Keyword(s): Gender, Gender relations, gender inequality, patriarchy, feminism, Gender display, ritualization of