برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام آزمایش فارمی ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک فلورفن 10% در کنترل و درمان شیوع طبیعی کلی باسیلوز در فارم صنعتی جوجه گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: شرکت داروهای دامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج طرح طی یک گزارش به منظور تصمیم گیری در خصوص اجازه تولید و توزیع دارو به سازمان دامپزشکی کشور ارسال گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک فلورفن 10% در کنترل و درمان شیوع بیماری کلی باسیلوز گله های طیور گوشتی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک مشابه می باشد.
مراحل و روش های اجرایی طرح به این شرح می باشد که در یک واحد صنعتی پرورش جوجه گوشتی، دو سالن (گروه) پرورش که سالن 1: با ظرفیت 5200 قطعه دریافت کننده فلورفن10 (سالن تست) و سالن 2: با ظرفیت 5100 قطعه دریافت کننده آنتی بیوتیک مشابه (سالن شاهد) در نظر گرفته شد، جوجه ها همگی از یک سویه و از نظر مایکوپلاسما و سالمونلا مادری منفی بودند. متعاقب ابتلای سالن ها به بیماری کلی باسلیوز و تایید آزمایشگاه، درمان در دو گروه بر اساس دز توصیه شده آغاز و شاخص های پرورشی شامل درصد تلفات، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید تا دو هفته پس از درمان در سه مقطع ثبت و به روش
Mann-Whitney آنالیز و در دو گروه مقایسه شدند.
مقایسه دو داروی فلورفن
10% شرکت تولید داروهای دامی ایران و آنتی بیوتیک مشابه از شرکت داروسازی دیگر به عنوان داروی شاهد به روش آماری نشان داد که گروه آزمون و شاهد در 3 مقطع زمانی، از نظر درصد تلفات، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید تفاوت معنی داری نداشته و هیچگونه عارضه منفی ناشی از تجویز آنها در سالن های تحت آزمایش مشاهده نشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):