برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه شناسنامه انرژی برای ساختمان های دولتی در شهر تهرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای-خدماتی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

هدف از این طرح، تهیه شناسنامه انرژی برای ساختمان های دولتی در شهر تهران است تا علاوه بر آگاه سازی مدیران از وضعیت مصرف انرژی در این ساختمان ها، الگوی مناسبی از شناسنامه انرژی برای ساختمان ها عرضه شود. برای نیل به این هدف پس از بررسی مقدماتی ساختمان های دولتی در تهران و ایجاد هماهنگی های گسترده، اطلاعات مربوط به ساختمان های دولتی شامل اطلاعات کلی ساختمان، درب، پنجره، دیوار و سقف های اجرا شده، سیستم های تهویه مطبوع و تامین نور و تمهیدات صورت گرفته برای کاهش مصرف انرژی و نواقص عمده در موقعیت کیفی، طراحی و نحوه نگهداری ساختمان های مذکور به دست آمد. بر مبنای اطلاعات اخذ شده روز درجات گرمایش و سرمایش، فاکتور خورشیدی، میزان اتلاف ها و ... بر مبنای روش های علمی و توصیه شده به دست آمد، با استانداردهای جهانی مقایسه گردید، پتانسیل صرفه جویی در هر ساختمان برآورد شد و براین مبنا شناسنامه انرژی 25 ساختمان دولتی در شهر تهران تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):