برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی و تهیه مدل های سری های زمانی برای پیش بینی جریان های طبیعی و دائمی پنج ایستگاه هیدرومتری و ایجاد رابطه با محل پنج سدانحرافی استان کرمانشاه (جهاددانشگاهی کرمانشاه)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
میرزایی امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما داده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

برای بهره برداری بهینه از منابع آب در محل های پنج سد انحرافی استان کرمانشاه با استفاده از مدل های سری های زمانی آریما ابتدا وضعیت سدهای انحرافی از جهت سطح زیرکشت همراه با بررسی کیفیت آمار ایستگاه های هیدرومتری نزدیک سدهای انحرافی بررسی شد، سپس سد انحرافی عین القاص، گودین، بریموند، روانسر و نازلیان انتخاب و آمار آبدهی ماهانه ایستگاه های هیدرومتری نزدیک سدهای انحرافی جهت تعیین مدل در محل ایستگاه هیدرومتری جمع آوری گردید. برای مدل سازی جریان های طبیعی در هر ایستگاه هیدورمتری به کمک سطح زیرکشت و اطلاعات دریافت شده به تعیین مصرف در بالادست ایستگاه اقدام گردید. سپس مقدار مصرف ماهانه با سری ماهانه داده ها جمع شد. پس از آن با رسم همبستگی و همبستگی جزئی میان داده ها ایستایی داده ها ارزیابی شده و فصل بندی آنها به کمک پارامترهای آماری ماهانه و آزمون آن با تست های کلموگروف - اسمیرنوف وکای دو انجام گرفته است و با استفاده از تبدیلات باکس - کاکس داده های هر فصل نرمال می شوند.
داده ها پس از نرمال نمودن و فصل بندی، استاندارد شده و تست نرمال بودن داده های استاندارد شده با رسم بر روی کاغذ نرمال انجام گرفته است و در صورت نرمال نبودن دسته بندی دوباره انجام و مراحل فوق تکرار گردیده تا نتیجه مطلوب حاصل شود. پس از فصل بندی موفق پارامترهای فصلی و غیرفصلی بر اساس تست کای دو مدل برتر برآورد انتخاب شده است، سپس برای بررسی اعتبار مدل، آبدهی ماهانه ماه های مصرف آب در پنج سال آخر دوره بررسی، برآورد و متوسط خطای پیش بینی مدل تعیین می گردد بدین ترتیب مدل آریمای ایستگاه هیدرومتری با دقت معادل خطای متوسط تعیین شده به دست آمده است که به کمک میزان مصرف بالادست ایستگاه هیدرومتری و مصرف حد فاصل ایستگاه تا محل سد انحرافی همچنین پتانسیل زهکشی و یا آبدهی این حد فاصل مقدار پیش بینی در محل سد انحرافی برآورد و استفاده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):