برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و بررسی پوششهای تفلون اعمال شده بر روی آلیاژ آلومینیوم آندایز شده و کاربردهای آنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرازپی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رفتار خوردگی پوشش تفلون بر روی آلیاژ آلومینیوم آندایز شده بود. برای این منظور، ابتدا نمونه هایی از آلیاژ آلومینیوم انتخاب وآندایزشدند و سپس پس از آماده سازی سطح پوشش تفلون بر روی زیر لایة آلومینیوم آندایز شده قرار گرفت. مشخصه یابی و ارزیابی پوشش تفلون با تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس به عمل آمد. رفتار خوردگی نمونه های بدون پوشش و نمونه های با پوشش تفلون با اجرای آزمون پلاریزاسیون در دمای محیط و در محلول 3.5 درصد نمک طعام مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل، حاکی از تاثیر مثبت و قابل توجه پوشش تفلون بر کاهش چگالی جریان خوردگی زیر لایه آلومینیومی،  بهبود خواص سطحی و رفتار خوردگی آن بود.کلیدواژگان: آلیاژ آلومینیوم، آندایزینگ، پوشش تفلون، تریبولوژی، رفتار خوردگی، پلاریزاسیون

 
 
Title:

The morphology and Evaluation of Corrosion Behavior of Teflon Coating on Anodized Aluminum AlloyAbstract:

The aim of the present study was evaluated the corrosion behavior of Teflon coating on anodized Al alloy. For approaching purpose, first of all, few samples of Al alloy were selected and anodized, then, after surface preparation of anodized Al, substrates were coated by Teflon. The evaluation of Teflon coating was done by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray (EDAX). The corrosion behaviors of coated and uncoated samples were compared in 3/5 % NaCl at room temperature by polarization test. The results of these experiments show considerable and positive effect of Teflon coating on reducing current density of substrate and improvement of its surface property and corrosion behavior.Keyword(s): Aluminum alloy, Anodizing process, Teflon coating, Corrosion behavior, Polarization test, Morphology