برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

عکس العمل چشمه های مهم استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و به ویژه خشکسالی های اخیر (جهاددانشگاهی کرمانشاه)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
فتوت مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون نیازهای آبی در زمینه های شرب، صنعت و کشاورزی لازم است شناخت ما نیز از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی افزایش یابد تا بتوانیم با یک دید کلی و همه جانبه در بهره برداری بهینه از این منابع بکوشیم.
یکی از منابع مهم آب، منابع کارستیک و یا موجود در سازندهای سخت هستند که عمدتا از طریق چشمه های پر آب تخلیه می گردند و خوشبختانه تاکنون همانند منابع آب زیرزمینی آبرفتی، دستخوش بهره برداری بی رویه و غیراصولی نشده اند.
چشمه های مهم استان و کلا چشمه های پر آب و دارای آبدهی بالا، از طریق این دسته از منابع آب تغذیه می شوند، در تحقیق حاضر سعی بر شناخت بیشتر و بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی این دسته از منابع آب است.
هدف اصلی این تحقیق همان طور که از عنوان آن مشخص است بررسی عکس العمل چشمه ها در مقابل تنش های هیدرولوژیکی و بارش است که بر این مبنا با شناخت بیشتر بتوان استفاده صحیح تری از چشمه ها نمود.
روش تحقیق با توجه به تعداد بسیار زیاد این چشمه ها در سطح استان، انتخاب نمونه هایی از زون های مختلف زمین شناسی ساختمانی که دارای آمار بالنسبه قابل قبول تری بوده اند است، این سه زون زمین شناسی ساختمانی منطقه عبارت اند از:
زاگرس مرتفع یا خردشده یا رورانده، زاگرس چین خورده، زون سنندج - سیرجان چشمه های نیلوفر و یاوری از زون چین خورده زاگرس و چشمه های هرسین و خضرزنده از زون خردشده و بالاخره چشمه های فش و گزنهله از زون سنندج - سیرجان انتخاب شده و بررسی های زیر درباره آنها انجام شده است.
وضعیت زمین شناسی و تکتونیکی، وضعیت بارش، میزان هماهنگی آبدهی با تغییرات بارش، رفتار هیدرولیکی چشمه ها، گنجایش مخزن و زمان مرگ چشمه ها، ضریب تغییرات دبی و خصوصیات هیدروشیمیایی، نوع سیستم کارستی چشمه و بالاخره جمع بندی از وضعیت کلی چشمه و عکس العمل آن نسبت به تغییرات بارش.
نتیجه گیری کلی و نهایی از بررسی فوق این بوده است که چشمه های موجود در بخش چین خورده زاگرس دارای سیستم منظم تر بوده و برای بهره برداری قابل اطمینان تر هستند و امکان ساماندهی و تنظیم آبدهی آنها نسبت به چشمه های بخش زاگرس مرتفع بسیار بیشتر است. چشمه های بخش خردشده با توجه به ویژگی های تکتونیکی دارای رفتار و نوسانات شدید است. چشمه های موجود در بخش سنندج - سیرجان نیز دارای حالتی بینابین دو زون چین خورده و خرد شده زاگرس است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):