برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات دفع آب های سطحی شهر دهج شهرستان شهر بابک استان کرمانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
جلال کمالی نوید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: شهرداری دهج

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب گزارش نهایی تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

حوضه آبریز شهر دهج از نظر جغرافیایی در محدوده 54-46 تا 54-55 طول شرقی و 30-34 تا 30-41 عرض شمالی و در هفتاد کیلومتری شمال شهر بابک واقع شده است. مطالعات حفاظت شهر دهج از خطر سیلاب، در پنج فصل به شرح زیر انجام گرفت:
1
ـ مطالعات فیزیوگرافی حوزه: این مطالعات مطابق با یکی از نرم افزارهای تکنولوژی GIS و توسط نقشه های 1/250000 به عنوان ورودی نرم افزار مذکور اجرا گردیده است.
2
ـ مطالعات هواشناسی- مشتمل بر تحلیل بارندگی.
3
ـ مطالعات هیدرولوژی: مشتمل بر برآورد سالانه حجم سیلاب با دوره برگشت های مختلف تا حداکثر یکصد ساله، محاسبه میانگین برآوردی سالانه، تخمین هیدروگراف واحد حوزه با دوره برگشت های مختلف تا حداکثر یکصد ساله، تعیین دبی اوج با دوره برگشت های مختلف تا حداکثر یکصد ساله.
4
ـ مطالعات زمین شناسی، شامل تهیه و تفسیر نقشه زمین شناسی منطقه بر اساس نقشه های زمین شناسی با مقیاس 1/100000.
5
ـ مطالعات تلفیق کنترل سیلاب- شامل تلفیق مطالعات فوق و ارائه راهکار مناسب برای حفاظت شهر و کنترل سیلاب منطقه.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):