برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر اینترنت در رفتارهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه های تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
پاک سرشت سلیمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اثرگذار در برنامه ریزی فرهنگی و اوقات فراغت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

گسترش کاربرد اینترنت در سال های اخیر به ویژه در بین جوانان یکی از موضوعات مهم در حوزه جامعه شناسی فراغت و مصرف فرهنگی است. بررسی حاضر با هدف مطالعه الگوی کاربرد اینترنت در بین دانشجویان به عنوان یک رفتار فراغتی جدید و پیامد پذیرش رفتار فراغتی مذکور بر زمان و الگوی گذران فراغت آنان از طریق انجام تحقیق پیمایشی صورت گرفته است. از مجموع پرسشنامه های توزیع شده (1430 مورد) در بین دانشجویان ده دانشگاه تهران، 953 مورد به عنوان پرسشنامه های فاقد خطا، انتخاب و در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. مطابق یافته های به دست آمده در روزهای غیر تعطیل مدت زمان فراغت دانشجویان در حدود 30 دقیقه و در روزهای تعطیل در حدود 5:30 دقیقه است. در عین حال تفاوت معنی داری بین مدت زمان فراغت کاربران و غیرکاربران وجود دارد. کسانی که کاربرد اینترنت جزو سبک فراغتی آنان محسوب می شود، مدت زمان بیشتری را صرف فعالیت های فراغتی خود می کنند. تفاوت های مشاهده شده بین مدت زمان فراغت دو گروه دانشجویان (کاربران و غیرکاربران) در شرایط کنترل تاثیر متغیرهای زمینه ای مانند جنس، رشته تحصیلی و سن بوده است. در شرایط مساوی، کاربران اینترنت 18 دقیقه بیشتر از سایر دانشجویان زمان فراغت دارند. بیشتر بودن مدت زمان فراغت کاربران را نمی توان تنها به کاربرد فراغتی اینترنت منتسب کرد و فعالیت های فراغتی دیگری نیز از اینترنت تاثیر پذیرفته اند. گفتگو با دوستان، انجام فرایض دینی و فعالیت در انجمن های علمی و فرهنگی از جمله این فعالیت ها محسوب می شوند. بررسی مدت زمان اختصاص یافته به اولین رفتار فراغتی که دارای کارکرد اجتماعی و ارتباطی یعنی گفتگو با دوستان و خویشان حاکی از آن است که دانشجویان کاربر 39 دقیقه و غیرکاربر 33 دقیقه از وقت خود را در روز مورد بررسی به این فعالیت اختصاص داده اند. تفاوت مشاهده شده از حیث آماری معنی دار بوده و بدان معنی است که تفاوتی که بین دو گروه از حیث انجام این فعالیت مشاهده می شود تصادفی نیست. در ارتباط با فعالیت فراغتی دوم یعنی انجام اعمال مذهبی و فرایض دینی، این تفاوت معکوس است. بدین معنی که کاربران مدت زمان کمتری را در مقایسه با غیر کاربران صرف این نوع فعالیت کرده اند. (6 دقیقه در مقابل 2 دقیقه) در رابطه با تاثیر اینترنت بر فعالیت سوم یعنی همکاری در انجمن های علمی و فرهنگی، یافته ها تفاوت معنی داری را از حیث آماری بین دو گروه تایید نمی کنند. براین اساس در مجموع استفاده از اینترنت تنها بر مدت زمان اختصاص یافته به گفتگو و معاشرت با دوستان تاثیر معنی داری دارد. رفتارهای فراغتی مانند تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، دیدن فیلم، ورزش کردن، گردش و قدم زدن در خیابان و رفتن به پارک و مراکز تفریحی به فعالیت های فراغتی دارای کارکردهای تفریحی و سرگرم کننده گروه بندی شده اند. یافته ها حاکی از آن است که مدت زمان اختصاص یافته در بین دو گروه دانشجویان کاربر و غیرکاربر، تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی و بازی کردن متفاوت است و در مورد 4 فعالیت باقی مانده تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود ندارد. پیامدهای کاربرد اینترنت در مواردی که تفاوت های معنی داری بین زمان اختصاص یافته به فعالیت ها در دو گروه وجود داشته، بیشتر به صورت ارتقای کمی و کیفی این فعالیت ها بوده است. به بیان بهتر کاربرد اینترنت موجب توسعه کارکردهای سرگرم کننده و تفریحی زمان فراغت می شود. این یافته با نتایج مطالعات دیگری که کارکرد غالب اینترنت در کشور را فراغتی توصیف می کنند مطابقت دارد. اما از بین فعالیت فراغتی که کارکرد غالب آنها آموزشی و اطلاع رسانی تنها مطالعه کتاب از کاربرد اینترنت تاثیر می پذیرد. در نهایت می توان گفت پیامد کاربرد اینترنت بر مدت زمان همه فعالیت های فراغتی یکسان نیست و از یک الگو پیروی نمی کند. مطابق یافته های این مطالعه کسانی که کاربرد اینترنت بخشی از فراغت آنها را تشکیل می دهد، بیشتر با دوستانشان معاشرت می کنند، بیشتر موسیقی گوش می کنند، بیشتر مطالعه می کنند و بیشتر بازی می کنند و در مقابل کمتر تلویزیون تماشا می کنند. ورود اینترنت به سبک فراغتی جوانان، اهمیت و کارکردهای زمان فراغت را تقویت کرده است. این یافته در راستای تایید ایده اهمیت مضاعف فراغت در جامعه فرداست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):