برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه طرح هادی روستاهای نمونه رازان، برخوردار، شیروان و پا علمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
رازانی اسد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

طرح های روستا عبارتند از طرح تجدید حیات روستا به لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی. به طور کلی توسعه فیزیکی روستاها به غیر از روستاهایی که اکنون دارای طرح هادی یا بهسازی می باشد از گذشته تاکنون بدون هیچگونه ضابطه و نقشه ای به خود روستاییان واگذار گردیده، این روند به علت عدم وجود برنامه، نا آگاهی و فقر اقتصادی روستاییان و عواملی از این قبیل باعث شده تا اکثر روستاها شرایط و وضعیتی داشته باشند که با نیازهای امروزی روستاییان مطاقبت نداشته باشد و مشکلات عدیده ای را فرا روی روستاییان قرار دهد. به همین دلیل اهمیت و ضرورت فوری تهیه طرح بهسازی و هادی روستا که در جهت توسعه محدوده گسترش آتی، نحوه استفاده از اراضی و همچنین اصلاح شبکه معابر موجود، بیشتر از گذشته احساس می شود.
از جمله اهداف این تحقیق:
- تقویت و هماهنگی برنامه های میان بخش توسعه و عمران روستایی
- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده
- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و کارکردهای اقتصادی و کالبدی روستا
- شناسایی زمینه های موجود و توسعه کانون های اشتغال زایی در روستا
- هدایت توسعه کالبدی روستا مبتنی بر گسترش فعالیت های اشتغال زایی در روستا بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):