برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

چهارچوب تئوریک و مدل مفهومی رشد و تحول و تعالی سازمانی در شهرداری تهران (بومی سازی جایزه تعالی در شهرداری تهران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
صدوقی سام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: اداره کل و بهبود سیستم های شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ارائه مدل تعالی در محورهای 1ـ رهبری و برنامه ریزی راهبردی 2ـ فرایندها و سیستم ها 3ـ مدیریت دارایی های مشهود 4ـ مدیریت دارایی های نامشهود 5ـ نتایج مشتریان و شهروندان و نتایج کارکنان.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

شهر تهران بر اساس افق 1404 به یکی از شهرهای مطرح در آسیا تبدیل خواهد شد. از این رو شهرداری تهران پس از طراحی و ابلاغ مدل و نحوه ارزیابی عملکرد سازمان ها اقدام به برگزاری "جایزه کیفیت شهرداری تهران" نمود.
اهداف تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه برگزاری جلسات، طرح و بررسی موضوعات، تصمیم گیری و تصویب موضوعات و پیگیری مصوبات کمیته های سیاست گذاری و کمیته فنی طرح طراحی مدل بومی سازی در شهرداری تهران است. این تحقیق با روش میدانی صورت پذیرفته است و شرح فعالیت های طرح عبارتند از:
ـ انجام مطالعات تطبیقی و بهینه گزارش مربوط به کمیته فنی
ـ بررسی گزارش در جلسه کمیته فنی و تعیین ساختار کل مدل و ارائه آن به اداره کل عملکرد، بهبود سیستم های شهرداری تهران
ـ بررسی ساختار کل مدل و تصویب آن توسط اداره کل عملکرد، بهبود سیستم های شهرداری تهران
ـ بررسی حوزه های کلیدی مدل توسط مشاور و کمیته فنی
ـ بررسی و تبادل نظر و نهایی سازی شاخص های مدیریت شهرداری توسط کمیته فنی و تایید و اجرای آن
ـ تدوین مدل نهایی و مشخص کردن سطوح تعالی در سازمان های شهرداری تهران.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):