برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های دولتی در سال 1387گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: استانداری یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

اهداف اجرای این طرح اطلاع رسانی به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات، شناخت ویژگی های کلی دستگاه های اجرایی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان بوده است.
جامعه آماری این تحقیق، مراجعین دستگاه های اجرایی استان یزد بوده که بیشترین مراجعه را در بین سایر دستگاه ها دارا بودند. محل اجرای طرح کلیه دستگاه های اجرایی استان (مرکز استان و شهرستان های تابعه استان) با حجم 7016 نمونه بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):