برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ظرفیت سنجی بافت های فرسوده شهرهای استان یزد (ابرکوه، اردکان، اشکذر، مهریز و میبد)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
افروزیان احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

خروجی طرح: 

گزارش طرح به صورت مکتوب تهیه گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

فرسودگی بافت و عناصر آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید، پیامد فرسودگی که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است. بنابراین می توان گفت بافت های فرسوده به سبب فرسودگی، در کلیت از خصوصیات نسبتا مشابه و مشترکی برخوردار هستند. این بافت ها به سبب عوامل موثر در ایجاد فرسودگی محیط های شهری تحت تاثیر ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی و مدیریتی شکل می گیرند و با توجه به همین ابعاد در هر جامعه ای خصوصیات متفاوتی پیدا می کنند. این موارد که از آن ها به عوامل بسترساز و زمینه ساز فرسودگی نام برده می شود، موجب نامناسب شدن محیط زندگی شده و نمودهای منفی وکارکردی مخربی را برای این مناطق به همراه می آورد. در این پژوهش محدوده بافت فرسوده شهرهای ابرکوه، اردکان، اشکذر، مهریز و میبد به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برابر بررسی صورت گرفته، مساحت بافت فرسوده این شهر ها به ترتیب برابر با 333، 39، 187، 400 و 844 هکتار به تصویب رسیده که شامل دو محله از 10 محله شهر می باشد. مساحت بافت فرسوده در حدود 1.3 درصد از کل مساحت شهر را در برگرفته است. در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود این شهرها از نظر طبیعی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی مورد بررسی قرار گرفت. سپس محدوده بافت فرسوده در آنها تعیین و بر اساس جمعیت موجود در محدوده بافت فرسوده بر اساس فرمول کوکران جهت بررسی های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی مبادرت به توزیع پرسشنامه گردید و در فصل چهارم به تفصیل به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. در نهایت با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات موجود در محدوده مورد مطالعاتی اقدام به ارائه راهبردها و سیاست هایی در قالب شاخص های طبیعی ـ محیطی، کاربری اراضی (فضا و فعالیت)، شبکه های ارتباطی، مسکن، مدیریت مسکن، اقتصادی، مشارکت ساکنین و مدیریت سازمانی جهت توانمند ساختن محدوده بافت فرسوده و حیات مجدد این بافت مبادرت گردید. با توجه به اینکه نهادهایی همچون استانداری، فرمانداری، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاددانشگاهی استان یزد هریک در زمینه ها و شاخص هایی مرتبط با مدیریت بافت های فرسوده شهرها و ظرفیت سنجی آنها و توانمند ساختن این بافت ها جهت حیات مجدد اقدام به مطالعات گسترده ای نموده اند این پژوهش ها در شهرهای ابرکوه، اردکان، اشکذر، مهریز و میبد که به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران و به مجری جهاددانشگاهی استان یزد انجام گرفته است زمینه مطالعات گسترده ای را در این زمینه فراهم آورده است و همچنین شناخت و شمای کلی از محدوده مورد مطالعه در اختیار سازمان های محلی همچون شهرداری های این شهرها جهت برنامه ریزی های آتی فراهم آورده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):