برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش زنان روستایی در مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای عملی جهت آموزش آنان در مصرف بهینه آب در استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهائی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

اهداف اجرای این طرح عبارتند از:
ـ شناسایی و بررسی نقش زنان روستایی درمصرف بهینه منابع آب کشاورزی در استان خراسان رضوی
ـ بررسی نگرش زنان روستایی نسبت به مصرف بهینه منابع آب کشاورزی در استان خراسان رضوی
ـ بررسی نقش آموزش زنان روستایی در مصرف بهینه منابع آب کشاورزی در استان خراسان رضوی
ـ شناسایی عوامل موثر بر آموزش زنان روستایی در جهت مصرف بهینه منابع آب کشاورزی
ـ بررسی نحوه و چگونگی آموزش زنان روستایی به منظور مصرف بهینه منابع آب کشاورزی
ـ ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش نقش زنان روستایی در مصرف بهینه و اصولی منابع آب کشاورزی
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارتند از:
ـ بررسی مطالعات گذشته داخل و خارج و همچنین تجارب موجود در این زمینه
ـ تدوین پرسشنامه و تکمیل آن
ـ تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
ـ تدوین گزارش نهایی
نتایج نشان داد زنان روستایی استان خراسان رضوی در امور آبیاری فعالیت چندانی ندارند که مهمترین علل عدم انجام آبیاری توسط زنان روستایی استان خراسان رضوی، فرهنگ منطقه، پرمسوولیت و سخت بودن این فعالیت می باشد. اما به دلیل تاثیر غیرمستقیمی که آنها بر افراد خانواده و اطرافیان خود دارند می بایستی آنها را با روش های حفاظت از منابع آب کشاورزی آشنا کرد. طبق نظر کارشناسان مناسبترین موضوعات آموزشی برای این گروه از جامعه روستایی شامل انتخاب روش مناسب آبیاری، تعیین میزان استفاده بهینه از آب در هر بار آبیاری، تعیین زمان مناسب آبیاری، برنامه ریزی آبیاری، اجرای نوبت آبیاری، راه های کاهش تلفات انتقال، توزیع آب توسط کانال ها و روش های کنترل آلودگی های منابع آب های سطحی می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):