برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نحوه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و بهره برداری از فضاها و امکانات پارک ها و فضای سبز شهر مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارتند از:
ـ شناخت راه های مختلف مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و بهره برداری از پارک ها و فضای سبز شهری
ـ ارائه الگوی مشارکت بخش خصوصی بر اساس ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی شهر مشهد
ـ بررسی راهکارهای سرمایه گذاری پایدار بخش خصوصی در ایجاد و بهره برداری از پارک ها و فضای سبز شهر مشهد
ـ بررسی وضعیت موجود پارک ها و فضای سبز مشهد و مقایسه آن با استانداردهای جهانی
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارتند از:
ـ بررسی مطالعات گذشته داخل و خارج و همچنین تجارب موجود در این زمینه
ـ تدوین پرسشنامه و تکمیل آن
ـ تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
ـ تدوین گزارش نهایی
مطابق نتایج روش دلفی مناسب ترین روش خصوصی سازی خدمات شهری از دیدگاه کارشناسان اقتصادی "رقابت مدیریت شده"، از دیدگاه کارشناسان اجتماعی "قراردادهای مدیریتی" و از دیدگاه کارشناسان زیست محیطی "خصوصی سازی از طریق قرارداد پیمانکاری" می باشد که پس از جمع بندی این سه دیدگاه بهترین روش "رقابت مدیریت شده" شناسایی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):